• Věda a výzkum

Věda a výzkum


Oblasti výzkumu


Realizované a právě probíhající projekty

Biologické občanství: formy guvernance a resistence vůči biomedicínskému vedení v kontextu České republiky

Grantová agentu ČR (grant č. 13-18411S), 2013-2015

Projekt sleduje proměny konceptualizací pojmu zdraví a to jak na úrovni normativních vymezení, tak na úrovni individuálních zkušeností. S pomocí teoretického konceptu biologického občanství projekt přistupuje ke zdraví jednak jako k poli působení disciplinačních mechanismů a zároveň jako k poli, na němž se mohou vytvářet nové formy kolektivit a resistence vůči dominantnímu biomedicínskému vědění a guvernance. Projekt vychází z kvalitativní metodologie a jeho jádrem jsou dvě případové studie. První z nich se dotýká kolektivit lidí s HIV/AIDS. Druhá rodičů, kteří se kriticky vymezují vůči povinnému očkování svých dětí. Cílem projektu je zkoumat formy biologického občanství skrze vztah lidí ke svému (ne)zdravím alternativní formy vědění o zdraví a kolektivy formované kolem nemoci/zdraví a formy agency z nich vyvstávající. 


Řešitelský tým:

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.


Studující, které na projektu spolupracují

Klára Horáková

Eva Brabcová

Ivana Taševská

Nikola Žáková


Zázemí projektu:

Mgr. Lucie Jenšík Sinanovičová


english


Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výskyt a vnímání

Rozsáhlý výzkumný projekt byl realizován v letech 2008–2009 na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Národní program výzkumu II. Číslo projektu: 2E08058).

Na základě výsledků výzkumu a zahraničních inspirací byly připraveny dvě publikace, jejichž cílem je seznámit vyučující a studující na VŠ s problematikou sexuálního obtěžování a s možnostmi jeho řešení:


Příručka pro vedení vysokých škol a vyučující:

Sexuální obtěžování na vysokých školách: proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat


Příručka pro studentky a studenty vysokých škol:

Co se jexuální obtěžování a jak se mu bránit


Projekt uskutečnil výzkumný tým pod vedením Ing. Petra Pavlíka, Ph.D., ve složení (dle abecedního pořádku): Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., Ing. Petr Pavlík, Ph.D., PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Na projektu dále spolupracovaly: Bc. Kateřina Cidlinská, Mgr. Eva Juračková, Bc. Lenka Slavíková, Bc. Lenka Vrbová (částečně Bc. Martina Fucimanová a Bc. Martina Hynková).


Změny genderové kultury v Československu 1948-1989

(Výzkumný projekt podporovaný Českou grantovou agenturou (grant č. GA403/09/1502), 2009-201)

Projekt se zaměřuje na interdisciplinární analýzu základních rovin genderového řádu v období komunistické vlády v Československu, zejména dosud málo zkoumané symbolické roviny. Ta je v projektu definována jako pluralita diskurzů a řádů diskurzů a jejich vzájemné vztahy. Analýza zahrnuje celé komunistické období a jedním z jejích pilířů je samotná selekce a identifikace klíčových a kanonických textů a diskusí, jež představovaly uzlové body a diskurzivní zvraty. Cílem je taková rekonstrukce obrazu symbolického traktování genderové problematiky, jež klade důraz jednak na jeho pluralitu, plasticitu a strukturu a jednak na jeho dynamický vývoj v průběhu celého období. Analyzovány budou zejména diskurzy odborných a intelektuálních elit, doplněné o vybrané texty mediální. S touto analýzou bude metodologicky provázána analýza institucionální a osobní roviny genderového řádu, jednak legislativy a statistik a jednak polostrukturovaných rozhovorů nových a starších rozhovorů v archivech.


Řešitelský tým:

Hana Havelková, Ph.D., hlavní řešitelka

Petra Klvačová, Ph.D. 

Jan Matonoha, M.Phil., Ph.D. 

doc. Libora Oates-Indruchová, Ph.D. 

Ivan Vodochodský, Ph.D.


Spolupracující tým:

Marie Černá, Ph.D.

JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

Petr Roubal, Ph.D.

Věra Sokolová, Ph.D.

Kateřina Zábrodská, Ph.D.


Transformace české společnosti na prahu 21. století z genderového hlediska

Řešitelé: 

Věra Sokolová, Ph.D.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.


Spolupracovnice:

doc. PhDr Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

PhDr Hana Havelková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.


Projekt analyzující:

- proměny genderových vzorců a normativních konstrukcí sexuality a jejich implikace v české společnosti

- proměny odborných a mediálních diskurzů

- procesy formování nového ženského hnutí

- emancipační snahy gay, lesbického a transgender hnutí

- artikulace nových politických témat spjatých s genderovou problematikou

- prosazování rovných příležitostí žen a mužů v českém kontextu


Poslední změna: 25. listopad 2016 10:27 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Tajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám