• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Aktuální publikace

Sokolová, V. Queer Encounters with Communist Power: Non-Heterosexual Lives and the State in Czechoslovakia, 1948–1989. Praha: Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-4266-6.


Kobová, Ľ. 2020. Susan Moller Okin a feministické čtení kánonu politické teorie. In T. Halamka & A. Virdzek (Eds.), Jak číst politické myslitele? (pp. 279–305). Karolinum. [Dostupné online na ezdroje.cuni.cz.]


Sokolová, V., Kobová, Ĺ. Odvaha nesouhlasit: feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe, ed. (Prague: FHS UK, 2019). ISBN 978-80-7571-038-3.


Lorenz-Meyer, D., P. Treusch, X. Liu. eds. 2019. Feminist Technoecologies: Reimagining Matters of Care and Sustainability, New York: Routledge.


Kampichler, M., Dvořáčková, J., Jarkovská, J. 2018. “Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs.“ Journal of Pedagogy 9 (2): 9–32.


Kobová, Ľ. 2018. Analogická argumentácia Mary Wollstonecraft v „Obhajobe práv ženy“. World Literature Studies, 10(2), 91–104. [Dostupné online.]


Dvořáčková, J. 2017. Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí. Praha: Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.


Lorenz-Meyer, D., P. Treusch, X. Liu. eds. 2017. Special Issue ‘Feminist Technoecologies’ Australian Feminist Studies 94 (32).


Jiroutová Kynčlová, T. 2016. Gender v textu a obraznosti: Představa, utopie, maska, sen a fantazie. Praha: Gender Studies; spolueditorka Blanka Knotková Čapková.


Jiroutová Kynčlová, T., Pegues, D. 2011. Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek. Brno: HOST.


Sokolová, V. Cultural Politics of Ethnicity: Discourses on the Roma in Communist Czechoslovakia (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2008). ISBN 978-3-89821-864-1.


Sokolová, V., Kolářová, K. 2007. Gender and Generation: Interdisciplinary Intersections and Perspectives, ed. Prague: Litteraria Pragensia.


Knotková-Čapková, B. 2003. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Dějiny států. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.


Knotková-Čapková, B. 2003. Poesie bengálského modernismu v komparativním kontextu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.


Oblasti výzkumuSoučasné granty a projekty

Elisabeth List Research Fellowship for Everyday Creativity in (Post)Socialism, Universität Graz, 2022–2023. Research Project: „Spatial Creativity and Intersectional Analysis of Memorial Landscapes of Trauma and Violence in Central Europe.“Vybrané projekty realizované v letech 2008–2015

Biologické občanství: formy guvernance a resistence vůči biomedicínskému vedení v kontextu České republiky

Grantová agentura ČR (grant č. 13-18411S), 2013-2015

Projekt sledoval proměny konceptualizací pojmu zdraví a to jak na úrovni normativních vymezení, tak na úrovni individuálních zkušeností. S pomocí teoretického konceptu biologického občanství projekt přistupoval ke zdraví jednak jako k poli působení disciplinačních mechanismů a zároveň jako k poli, na němž se mohou vytvářet nové formy kolektivit a resistence vůči dominantnímu biomedicínskému vědění a guvernance. Projekt vycházel z kvalitativní metodologie a jeho jádrem jsou dvě případové studie. První z nich se dotýká kolektivit lidí s HIV/AIDS a druhá rodičů, kteří se kriticky vymezují vůči povinnému očkování svých dětí. Cílem projektu bylo zkoumat formy biologického občanství skrze vztah lidí ke svému (ne)zdravím alternativní formy vědění o zdraví a kolektivy formované kolem nemoci/zdraví a formy agency z nich vyvstávající. 


Řešitelský tým:

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.


Studující, které na projektu spolupracovaly

Klára Horáková

Eva Brabcová

Ivana Taševská

Nikola Žáková


Zázemí projektu:

Mgr. Lucie Jenšík Sinanovičová


english


Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výskyt a vnímání

Rozsáhlý výzkumný projekt byl realizován v letech 2008–2009 na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Národní program výzkumu II. Číslo projektu: 2E08058).

Na základě výsledků výzkumu a zahraničních inspirací byly připraveny dvě publikace, jejichž cílem je seznámit vyučující a studující na VŠ s problematikou sexuálního obtěžování a s možnostmi jeho řešení:


Příručka pro vedení vysokých škol a vyučující:

Sexuální obtěžování na vysokých školách: proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat


Příručka pro studentky a studenty vysokých škol:

Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit


Projekt uskutečnil výzkumný tým pod vedením Ing. Petra Pavlíka, Ph.D., ve složení (dle abecedního pořádku): Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., Ing. Petr Pavlík, Ph.D., PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Na projektu dále spolupracovaly: Bc. Kateřina Cidlinská, Mgr. Eva Juračková, Bc. Lenka Slavíková, Bc. Lenka Vrbová (částečně Bc. Martina Fucimanová a Bc. Martina Hynková).


Změny genderové kultury v Československu 1948–1989

(Výzkumný projekt podporovaný Českou grantovou agenturou (grant č. GA403/09/1502), 2009–2011)

Projekt se zaměřil na interdisciplinární analýzu základních rovin genderového řádu v období komunistické vlády v Československu, zejména dosud málo zkoumané symbolické roviny. Ta je v projektu definována jako pluralita diskurzů a řádů diskurzů a jejich vzájemné vztahy. Analýza zahrnuje celé komunistické období a jedním z jejích pilířů je samotná selekce a identifikace klíčových a kanonických textů a diskusí, jež představovaly uzlové body a diskurzivní zvraty. Cílem byla taková rekonstrukce obrazu symbolického traktování genderové problematiky, jež klade důraz jednak na jeho pluralitu, plasticitu a strukturu a jednak na jeho dynamický vývoj v průběhu celého období. Analyzovány byly zejména diskurzy odborných a intelektuálních elit, doplněné o vybrané texty mediální. S touto analýzou byla metodologicky provázána analýza institucionální a osobní roviny genderového řádu, jednak legislativy a statistik a jednak polostrukturovaných rozhovorů nových a starších rozhovorů v archivech.


Řešitelský tým:

Hana Havelková, Ph.D., hlavní řešitelka

Petra Klvačová, Ph.D. 

Jan Matonoha, M.Phil., Ph.D. 

doc. Libora Oates-Indruchová, Ph.D. 

Ivan Vodochodský, Ph.D.


Spolupracující tým:

Marie Černá, Ph.D.

JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

Petr Roubal, Ph.D.

Věra Sokolová, Ph.D.

Kateřina Zábrodská, Ph.D.


Transformace české společnosti na prahu 21. století z genderového hlediska

Řešitelé: 

Věra Sokolová, Ph.D.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.


Spolupracovnice:

doc. PhDr Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

PhDr Hana Havelková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.


Projekt analyzující:

- proměny genderových vzorců a normativních konstrukcí sexuality a jejich implikace v české společnosti

- proměny odborných a mediálních diskurzů

- procesy formování nového ženského hnutí

- emancipační snahy gay, lesbického a transgender hnutí

- artikulace nových politických témat spjatých s genderovou problematikou

- prosazování rovných příležitostí žen a mužů v českém kontextu


Poslední změna: 12. duben 2022 21:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


tajemnice studijního programu


tel. +420 224 271 451


Všechny kontakty


Jak k nám