• O nás

O nás

Koncepce a filosofie genderových studií

Filosofie genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy spočívá v poskytování možnosti systematického, akademického studia teoretických a metodologických nástrojů pro zkoumání genderových otázek v historické perspektivě a s ohledem na kulturní a etnické aspekty dané problematiky. V červnu 2004 proběhla úspěšná akreditace oboru genderových studií v rámci programu humanitních studií na FHS UK. V současné době FHS nabízí dvouletý navazující magisterský program genderových studií v českém jazyce, který představuje jediný ucelený, interdisciplinární program GS v České republice. Kolektiv Katedry genderových studií spolupracuje s dalšími českými i zahraničními akademickými institucemi a programy, jež se genderovými studii v různé míře a hloubce zabývají. Současně s českou verzí mgr. programu byla akreditována i jeho anglická verze. Bohužel katedra v současné době nedisponuje dostatečným počtem pedagogických úvazků, aby mohla nabízet oba programy najednou. Otevření anglické verze mgr. programu genderových studjí plánujeme, jak jen to bude personálně a technicky možné. Kromě magisterského programu nabízí Katedra GS také kurzy na bakalářské úrovni, které doplňují nabídku bakalářských kurzů FHS o genderovou perspektivu, která zatím ve většině těchto kurzů chybí. Výběrové magisterské kurzy GS jsou otevřené i dalším magisterským studujícím z řad kateder IMS FHS UK, dalších fakult UK i studujícím dalších univerzit a vysokých škol v ČR. V rámci magisterského programu GS studující konfrontují široké spektrum teoretických, metodologických i praktických otázek týkajících se genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti; genderové a sexuální symboliky a kontextualizace; historického i současného postavení žen a mužů v různých společnostech; vlivu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu; a dalších různých aspektů genderu. V této souvislosti je třeba podotknout, že genderová problematika je ve vyspělých zemích stále více považována za jeden ze základních kamenů vzdělání, o čemž svědčí například aktivity Evropské Unie v této oblasti.


Činnost Katedry genderových studií FHS UK je určena v první řadě vysokoškolským studujícím, a to nejen, jak již bylo řečeno výše, studujícím Fakulty humanitních studií UK, ale prostřednictvím výběrových kurzů a jednorázových seminářů i studujícím ostatních fakult UK a studujícím na mimopražských univerzitách.


Historie katedry

Profil absolvujících a jejich následné uplatnění v praxi

Cíle a význam studia volitelných předmětů

Publikace katedry


Historie katedry

Na rozdíl od vzdělávacích systémů v západních demokraciích nebyla genderová studia v České republice donedávna ve studijních programech vůbec zastoupena. Vzdělávání v tomto oboru v České republice existovalo až do roku 1998 jen díky přednáškové činnosti realizované Nadací gender studies. Od roku 1993 Nadace ve spolupráci s odbornicemi a odborníky z různých univerzit a dalších institucí nabízela putovní program kurzů věnujících se dané tématice studujícím několika českých vysokých škol. Tato vzdělávací činnost Nadace gender studies suplovala roli akademické instituce, ale skutečný akademický status tohoto oboru byl uznán teprve v roce 1998 na Filozofické fakultě UK v Praze.


Na návrh odborného týmu z okruhu Nadace gender studies schválil v říjnu 1998 Akademický senát FF UK existenci Centra genderových studií jako samostatného akademického pracoviště při Katedře sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem centra bylo (a stále je) poskytovat studujícím FF UK možnost systematického, akademického studia teoretických a metodologických nástrojů pro zkoumání genderových otázek v historické perspektivě a s ohledem na kulturní a etnické aspekty dané problematiky.


Nicméně v roce 2003 Akademický senát FF UK existenci Centra genderových studií zrušil s odůvodněním, že genderová studia nejsou obor, který by FF UK ve své koncepci chtěla rozvíjet. Genderová studia se tak přesunula na Fakultu humanitních studií UK, kde získala plnou a jednoznačnou podporu vedení fakulty.


Profil absolvujících a jejich uplatnění v praxi

Magisterský obor genderových studií je specificky koncipován tak, aby studující tohoto oboru nabyli vědomí a znalost a prohlubovali chápání genderových konstrukcí a principů a aby byli schopni komplexně a kriticky hodnotit roli a význam těchto konstrukcí v celkové organizaci společnosti, stejně jako jejich důsledky pro aktuální (a historické) postavení žen a mužů ve společnosti. Cílem oboru je seznámit studující s genderovou analýzou v různých disciplínách, a tak je připravit na profesionální dráhu v široké oblasti profesionálních činností zahrnující uplatnění ve státní správě, sociální politice, sociální a zdravotní péči, v oblasti sociálně právní, ve vzdělávání a akademii.


Absolventi a absolventky s touto specializací naleznou uplatnění ve státních i nevládních organizacích, zejména v organizacích zabývajících se otázkami sociálními, otázkami rodiny, domácího a veřejného násilí, práv na rovné příležitosti, rozvoje občanské společnosti, udržitelného rozvoje, pracovního práva aj. Ve své práci, samostatné, týmové či řídící, v roli zprostředkovatele řešení problémů, ve výzkumu, osvětě, v plánování, v uplatňování metod sociální změny se budou schopni inspirovat rozvinutou genderovou senzibilitou, provádět aplikovanou genderovou analýzu a uplatňovat genderovou diferencovanost přístupů. Budou tak průkopnicky přispívat k tzv. "gender mainstreaming", tj. k integraci rodově diferencovaných přístupů do základních společensko-politických a kulturních funkcí společnosti; budou rozvíjet sociální spravedlnost, společenskou rodovou rovnováhu, rovnost i občanské právo na jinakost, a tedy se i stanou - z hlediska národního i mezinárodního - vlastními nositeli sbližování právní praxe ČR s Evropskou unií.

Absolventky a absolventi oboru se budou moci uplatnit také v práci odborně teoretické a pedagogické na univerzitní úrovni a přispívat tak k rozvoji oboru genderových studií interdisciplinárně, ve výzkumu i výuce.


Cíle a význam studia volitelných předmětů

Studující FHS UK, kteří během svého bakalářského studia absolvují jeden či více předmětů z nabídky Katedry genderových studií jako volitelné či povinně volitelné kurzy, se ve svém studiu reálně a aktivně setkávají s fenoménem odborné interdisciplinarity, participují na jeho žádoucím rozvíjení i v institucionální struktuře univerzity a přispívají tak spolu s vyučujícími k tolik potřebné inovaci a diversifikaci systémů výuky a komunikace v této instituci.


Těmto studujícím je stejně jako kmenovým studujícím katedry GS umožněno systematické studium teoretických a metodologických rámců a systémů, které umožnují odbornou analýzu z aspektu gender v jejich oboru, a to jak v diachronních, tak synchronních kontextech, s přihlédnutím k multikulturní a multietnické dimenzi struktury a konstrukce společnosti a její kultury.


I prostřednictvím studia volitelných kurzů mohou studující dospět k vědomí a znalostem genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti a její kultury; vyvinout si schopnosti interpretovat genderovou symboliku a rozpoznávat způsoby genderové kontextualizace; vyvinout si schopnosti usouvztažňovat historické i současné postavení žen a mužů v různých společnostech a předmět svého oboru včetně problémů reprezentace; posoudit vliv a možnosti přínosu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu, ve specifickém vztahu ke své oborové specializaci. Naplňováním těchto možností dospívají studující k proměněnému a rozšířenému chápání předmětů svého oboru, prohlubují své poznání a mohou následně bohatěji strukturovat aplikace svých vědomostí.


Publikace katedry

Gender and Generation

- antologie odborných textů, inspirovaná mezinárodní interdisciplinární konferencí Gender a Generace, organizovanou Katedrou GS 9.-11. března 2007

- úvodní článek a editace: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. a Věra Sokolová, Ph.D.

- vydala Litteraria Pragensis, díky finanční podpoře JPD grantu EU, Praha 2007.


Vztahy, jazyky, těla: Texty z Konference českých a slovenských feministických studií

- editovala PhDr. Libuse Heczková, Ph.D. a kol.

- vydala FHS UK v Praze, díky podpoře grantu Fordovy nadace, Praha 2007.


Ročenka Katedry/Centra genderových studií 05/06

- editovala Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

- vydal Ermat, díky finanční podpoře JPD grantu EU, Praha, 2007.


Ročenka Katedry/Centra genderových studií 03/04

- editovala Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

- vydala Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, díky finanční podpoře nadace the Ford Foundation, v roce 2004 (ISBN 80-239-4451-7).


Ženy, muži a společnost

- Claire M. Renzetti a Daniel J. Curran

- autorizovaný týmový překlad z anglického originálu Women, Men, and Society (Boston: Allyn & Bacon, 4. vydání, 1999).

- vydalo nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze v r. 2003, za finanční podpory nadace the Ford Foundation and nadace Open Society Fund Praha (ISBN 80-246-0525-2).


- další publikační aktivity, viz individuální projekty jednotlivých vyučujících Katedry GS.


Poslední změna: 12. listopad 2018 11:11 
Sdílet na:  
Novinky

Jessica Lynn bude přednášet na KGS


Prezentace a následná diskuse s velvyslankyní Kinseyho Institutu na Indiana University Jessicou Lynn proběhne v sobotu 11. května od 13 hodin v učebně FHS01, José Martího 31. Přednáška se bude konat v rámci světového turné The Butterfly Project, 2018–19. Jessica Lynn is a world-renowned transgender advocate and activist. Her experiences as a transgender woman and parent led her to dedicate her life to spreading awareness and acceptance for gender non-conforming communities around the world. Over the last several years, Jessica has crisscrossed the globe sharing the story of her journey over 700 times in 22 different countries and is now internationally considered one of the foremost transgender speakers due to her dynamic, refreshingly honest speaking style and signature ask-me-anything Q& A sessions.Nebezpečná genderová ideologie v ČR?


7. 3. 2019, 11:00 – 13:00

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské

úmluvy. Dále se venuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na "nebezpečnou

genderovou ideologii". V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4. Na kulatém stolu se svými

příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Lubica Kobová

(Katedra genderových studií FHS UK).

Přijďte s námi diskutovat mimo jiné o tom, jak reagovat na dezinterpretace v prosazování rovnosti žen a mužů.

Svou účast, prosím, potvrďte Markétě Kos Mottlové na: mottlova@padesatprocent.cz, 774 411 151.


Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.KGS se letos podílí na 13. ročníku Feminist Theory Workshop


Na konci března se na Duke University bude konat již 13. ročník akce Feminist Theory Workshop, na jehož organizaci se Katedra genderových studií podílí jako mezinárodní institucionální partner.


Keynote Speakers


Laurent Berlant

George Pullman Distinguished Service Professor of English and Center for the Study of Race, Politics, and Cultural Center for the Study of Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Anne Anlin Cheng

Professor of English, Director of American Studies, and affiliated faculty in the Program in Gender and Sexuality StudiesPrinceton University 


C. Riley Snorton

Professor of English and Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Kim TallBear

Associate Professor of Native Studies, Canada Research Chair in Indigenous People, Technoscience, and Environment, Faculty of Native StudiesUniversity of Alberta, Canada


Více informací získáte na webových stránkách akce.
FORMY ÚTLAKU SE PROTÍNAJÍ, NÁSOBÍ A NĚKDY STOJÍ I PROTI SOBĚ


o


V dalším z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender v deníku Referendum se Ľubica Kobová bavila s indoložkou Blankou Knotkovou-Čapkovou. O sexuálním násilí v Indii, hinduistickém nacionalismu a přínosu postkoloniálních a genderových perspektiv.


Doc. Blanka Knotková-Čapková, PhD. je původní specializací indoložka, bengalistka. Publikačně se zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengálské literatury. Pedagogicky se v širším kontextu věnuje indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě Praha. Překládá bengálskou poesii (v poslední době zejména ženských autorek) a odborné texty z angličtiny (např. nové vydání Giddensovy Sociologie). Je členkou Genderové expertní komory ČR.


Rozhovor si můžete přečíst zde.
ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám