• Studium

Studium

INFORMACE K ONLINE VÝUCE


Akademický rok 2020/2021 začínají všechny vysoké školy v Praze pouze online výukou, a to minimálně do konce října 2020. Uvítací email od paní děkanky i sylaby všech GS kurzů v SIS vás informovaly, že primární podporovanou výukovou platformou celé UK je systém MS Teams. V současné době se UK snaží veškeré své elektronické platformy, nástroje a systémy potřebné pro vysokoškolské studium (tj. SIS, Moodle, Turnitin a MSTeams) propojit dohromady v jeden produktivní a srozumitelný celek. Tento ambiciózní projekt určitě nebude hotov do konce semestru, možná ani ne do konce akademického roku 2020/2021. V každém případě se ale jedná o nástroje a platformy, se kterými je potřeba se co nejdříve naučit aktivně pracovat.


Již v nadcházejícím ZS 2020 budou všechny kurzy GS v rámci online výuky probíhat v systému MSTeams. Ještě před začátkem semestru se tedy prosím ujistěte, že máte MSTeams stažené ve svých počítačích, máte v nich zřízený účet a umíte s nimi alespoň rudimentárně zacházet. UK nabízí celou řadu webinářů a dalších podpůrných nástrojů na svých webových stránkách


Velkou výhodou MSTeams oproti jiným platformám (např. ZOOM) je, že všechny kurzy GS, které máte registrované, budete vidět přehledně na ploše MSTeams a budete v nich moci pracovat najednou.


Jak pracovat s MS Teams


Všechny informace k práci s platformou MS Teams naleznete zde.


NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO MS TEAMS


Pokaždé, když dojde ve vašich MS Teams k nějaké změně (přidání do týmu, odstranění z týmu, pozvánka na videokonferenci, nahrání dokumentů,...), budete na ni upozorněni buď formou desktopové notifikace (v případě, že máte MS Teams nainstalované ve svém zařízení), případně e-mailovou notifikací. Tyto e-mailové notifikace jsou nicméně odesílány na váš univerzitní, automaticky vytvořený účet v MS Office. Pro přesměrování na vámi běžně užívanou mailovou schránku se prosím řiďte tímto manuálem:


1 /v prvním kroku běžte na office365.cuni.cz nebo se přihlašte do Microsoft účtu jinak.

2/ Po přihlášení klikněte vlevo na ikonku Outlook.

3/ Může to po Vás chtít přihlášení do Outlooku. Použijte své číslo CAS a přidejte koncovku: @cuni.cz.

Klikněte na Ano.

4/ Po přihlášení do Outlooku klikněte vpravo na Nastavení a po rozbalení lišty klikněte dole na

Zobrazit všechna nastavení Outlooku.

Zde vyberte Přeposílání, na ně klikněte a vložte svůj osobní e-mail.


V případě technických problémů se obraťte na vyučující/ho kurzu, případně na LVT FHS UK.

STRUKTURA MAGISTERSKÉHO PROGRAMU GS


V akademickém roce 2020/2021 nabývá platnost nově akreditovaná verze studijního programu Genderová studia. Studující nastoupivší do nové verze akreditace musí plnit nově nastavené podmínky studia. Studující nastoupivší do předešlé verze akreditace pokračují dle podmínek předešlé verze akreditace.


STUDIJNÍ PLÁN PLATNÝ OD AKAD. ROKU 2020/2021 ("nová akreditace")


Studijní plán prezenční a kombinované formy studia je identický.


Povinné kurzy

72

Povinně volitelné kurzy

min 36

Volitelné kurzy

max 12

Státní závěrečná zkouška

0

Obhajoba diplomové práce

0

Celkem:

120


Povinné kurzy: I. semestr

 Počet ECTS:

1. Dějiny feministického myšlení

2. Feministická literární teorie a kritika 

3. Epistemologie vědy

4. Metodologie v sociálních vědách

5. Interpretace filozofických textů

6. Argumentace a odborný diskurz

4

4

4

4

4

4


Povinné kurzy: II. semestr

 Počet ECTS:

1. Komparativní dějiny sexuality

2. Feministická kulturní studia

3. Teorie a politika identity 

4. Sociální struktura a instituce

5. Intersekcionalita: teorie a metody

6. Diplomní seminář I - koncept

4

4

4

4

4

4

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 1. roku studia

48


Povinné kurzy: III. semestr  

Počet ECTS kreditů:

1. Comparative Gender in Global Perspective

2. Sociologie medicíny a genderové aspekty zdraví

3. Diplomní seminář II - výzkum

4

4

4


Povinné kurzy: IV. semestr

Počet ECTS kreditů:

1. Gender v teorii a praxi: aplikovaná genderová analýza

2. Diplomní seminář III - psaní

4

8

Závěrečné státní zkoušky

0

Diplomová práce

0


Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 2. roku studia:

24

Celkový počet ECTS kreditů za všechny pov. kurzy:       

72


V průběhu celého studia musí studující kromě 72 kreditů z povinných předmětů získat dalších 48 ECTS kreditů, tj. absolvovat k povinným ještě další povinně volitelné (PV), případně volitelné (V) kurzy. PV kurzy jsou kurzy vypisované studijním programem GS. Zbývající volitelné kurzy mohou být vybrány z libovolných kurzů ostatních magisterských programů FHS či kateder a programů jiných fakult UK, nebo mohou být uznány z předešlého studia. Do celkového počtu 120 kreditů lze však počítat jenom 12 kreditů z volitelných předmětů. Z uvedeného vyplývá, že studující musí získat alespoň 36 kreditů z povinně volitelných kurzů.


Pro postup do dalšího akademického roku je potřeba získat alespoň 50 kreditů, na postup z druhého do třetího ročníku pak 100 kreditů. Nesplnění této minimální hranice je důvodem k ukončení studia ze strany fakulty.


Nesplníte-li povinný předmět v semestru, kdy vám byl zapsán, jeho plnění se automaticky přesouvá do dalšího akademického roku (tzn. že na plnění povinných předmětů máte de facto dva akademické roky). Nesplníte-li povinný předmět do konce této prodloužené lhůty, bude vám studium automaticky ukončeno.


Přesné názvy všech kurzů a rozvrh programu naleznete v sekci Rozvrh a bloková výuka, samozřejmě také v IS systému.


Text akreditace.STUDIJNÍ PLÁN PLATNÝ DO AKAD. ROKU 2020/2021 ("stará akreditace")


Potřebný počet ECTS kreditů k ukončení studia = 120


Povinné kurzy

56

Povinně volitelné kurzy

min 52

Volitelné kurzy

max 12

Státní závěrečná zkouška

0

Obhajoba diplomové práce

0

Celkem:

120

Povinné kuzy - I. semestr:

 Počet ECTS kreditů za P kurzy:

1.Stylistika, argumentace a literární teorie

8

2. Metodologické přístupy v genderových studiích

8

3. Historie feministických teorií

824

Povinné kurzy - II. semestr:

 Počet ECTS kreditů za P kurzy:

1. Diplomní seminář I.

3

2. Gender, sexualita a politika identity

8

3. Feministická kulturní studia

8

.

19

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 1. roku studia

43

Povinné kurzy - III. semestr:  

Počet ECTS kreditů:

1. Diplomní seminář II

5

5

Povinné kurzy - IV. semestr:

Počet ECTS kreditů:

1. Diplomní seminář III.

8

8

Závěrečné státní zkoušky

0

Diplomová práce

0

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 2. roku studia:

13

Celkový počet pevných ECTS kreditů za všechny pov. kurzy:       

56


V průběhu celého studia musí studující kromě 56 kreditů z povinných předmětů získat dalších 64 ECTS kreditů, tj. absolvovat k povinným ještě další povinně volitelné (PV) a volitelné (V) kurzy. PV kurzy jsou kurzy vypisované studijním programem GS. Zbývající volitelné kurzy mohou být vybrány z libovolných kurzů ostatních magisterských programů FHS či kateder a programů jiných fakult UK. Do celkového počtu 120 kreditů lze však počítat jenom 12 kreditů z volitelných předmětů. Z uvedeného vyplývá, že studující musí získat alespoň 52 kreditů z povinně volitelných kurzů.


Pro postup do dalšího akademického roku je potřeba získat alespoň 50 kreditů, na postup z druhého do třetího ročníku pak 100 kreditů. Nesplnění této minimální hranice je důvodem k ukončení studia ze strany fakulty.


Nesplníte-li povinný předmět v semestru, kdy vám byl zapsán, jeho plnění se automaticky přesouvá do dalšího akademického roku (tzn. že na plnění povinných předmětů máte de facto dva akademické roky). Nesplníte-li povinný předmět do konce této prodloužené lhůty, bude vám studium automaticky ukončeno.


Přesné názvy všech kurzů a rozvrh programu naleznete v sekci Rozvrh a bloková výuka, samozřejmě také v IS systému.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA


Úspěšné zakončení studia je podmíněno úspěšným složením státní závěrečné zkoušky (SZZ) a obhajobou diplomové práce.


Studující má na složení SZZ celkem tři pokusy, nesloží-li zkoušku ani po třetí, bude studujícímu studium ze strany fakulty ukončeno.

Maximální lhůta na složení SZZ a obhájení DP je 5 let od nástupu do studia.


O složení státní závěrečné zkoušky se může studující pokusit až po té, co úspěšne absolvuje všechny povinné předměty (včetně všech diplomních seminářů) a dosáhne 120 ECTS. Před přihlášením na termín SZZ je třeba nejdříve spustit v SISu kontrolu, která potvrdí, že uvedené podmínky byly naplněny.


V den SZZ se studující dostaví hodinu před konáním samotné zkoušky na přípravu, během které si bez použití podpůrných materiálů vypracuje odpovědi na vylosované otázky a text k analýze.


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce - nová akreditace


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce - stará akreditace.


DIPLOMOVÁ PRÁCE


V diplomové práci má studující prokázat, že splnil nároky kladené na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru, tj. schopnost jasně formulovat výzkumné téma/otázky, zdůvodnit využitou metodologii, realizovat vlastní výzkum, analyzovat a interpretovat dosažené výsledky, prezentovat je v souladu s akademickými standardy a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem.


Registrace diplomové práce


Na začátku třetího semestru jsou všichni studující zapsáni do Diplomního semináře II. Smyslem tohoto semináře je metodologická příprava na formulaci výzkumného projektu a pokračování v přípravě diplomové práce.


Je potřeba, aby studující v rámci plnění svých povinností respektovali následující postup a termíny:


 • Do konce listopadu je nutné oslovit a vybrat si jednu/oho z interních vyučujících, u kterých byste rádi psali svou diplomovou práci.


- Při hledání a oslovování vyučujících se zamyslete nejen nad jejich specializací a tématem své DP, ale zároveň nad preferovanou metodologií a předpokládaným zdrojovým materiálem svého výzkumu.


- Prosím počítejte s možností, že vámi zvolený/á vedoucí může mít obsazenou kapacitu a bude nutné pracovat s někým jiným…


- Pokud máte zájem o vedení vaší DP externí/m vyučující/m, je třeba (kromě oslovení externistky/ty) takovou možnost předjednat s vedoucí studijního programu.


- Možnost vedení DP musí být nejen konzultována, ale i potvrzena vyučující/m! Jméno vedoucí/ho své DP prosím nahlašte emailem tajemnici GS (v kopii se zvolenou/ným vedoucí/m) do uvedeného data.


 • Do konce ledna je pak nutné zaregistrovat svou DP u tajemnice GS.


- Vyplňte Registrační formulář DP, kde uvedete téma, název a anotaci DP. Údaje uvedené v tomto závazném formuláři musí být konzultované a podepsané vedoucí/m vaší DP.


- Originál vyplněného a podepsaného formuláře odevzdejte tajemnici GS, které zároveň pošlete i elektronickou verzi (ve wordu!).


- Následná změna tématu diplomové práce i její(ho) vedoucí(ho) po zaregistrování v SIS je v zásadě možná za podmínky, že je vše konzultováno a schváleno všemi zúčastněnými.


Odevzdání diplomové práce


1. Kontrola:

Nejdříve si zkontrolujte, zda máte potřebný počet kreditů k ukončení studia (120 kreditů), z toho 56 kreditů za všechny povinné kurzy, dále minimálně 52 kreditů z povinně volitelných předmětů a maximálně 12 kreditů za volitelné kurzy. Kontrolu studia provedete v SIS v sekci "kontrola studia" ve svém profilu. Ve studijním systému také zkontrolujte, zda máte aktuální korespondenční adresu, na kterou studijní odd. pošle pozvánku na promoci.


2. Pak si pozorně prostudujte požadavky kladené na DP. Doporučený rozsah DP je 80-120 normostran.


3. Termíny odevzdávání diplomové práce:

jsou uvedeny v harmonogramu aktuálního akademického roku, který je k nalezení na webových stránkách FHS UK. Tyto data jsou závazné pro celou fakultu.Za tímto účelem vypisuje tajemnice GS zvláštní konzultační hodiny, ve kterých jí lze diplomovou práci odevzdat v kabinetu 2.40.


V průbehu odevzdávání práce můžete s případnými dotazy kontaktovat tajemnici na michaela.cervenkova@fhs.cuni.cz nebo telefonicky: 224  271  451.


4. Pro kompletní a řádné odevzdání diplomové práce je nutno:


 • nahrát elektronickou verzi DP do SIS do půlnoci (tj. 23:59) daného termínu ve formátu .pdf/A ve znění, v jakém ji tisknete. Rovněž se nahrává zvlášť český a anglický abstrakt, opět ve formátu pdf/A. Jiný formát než .pdf/A SIS nepřijme, nejdřive se proto ujistěte, zda je DP ve formátu pdf/A a až poté ji do systému vložte - vložení a kontrola může SISu trvat i několik minut, nic neodkládejte na poslednou chvíli. V SISu požádáte také o kontrolu plagiátorství, výsledek se v SISu uloží. Za včas odevzdanou práci se počítá pouze ta, u které budou v termínu odevzdány obě verze (elektronická a tištěná), ty musí být identické!

  Videonávod ke vkládání do SISu je zde.


  • Dva nejjednoduchší způsoby konverze na formát pdf/A:


   1. We Wordu kliněte na horní liště na možnost "soubor" - "uložit jako" - "uložit jako typ" a ze zoznamu vyberte "formát pdf/A". V případě, že tato možnost chybí, zvolte jenom "formát pdf", pak klikněte na "možnnosti" a zaškrtněte "kompatibilní s normou ISO 19005-1 (pdf/A).


   2. Na internetu je několik stránek, které vám formát pdf zdarma konvertují na pdfA.


   3. Další detailní informace naleznete také zde.


 • přihlásit se k obhajobě v SIS v sekci Státní závěrečné zkoušky. V této sekci se nachází i automaticky vygenerovaná přihláška k obhajobě, kterou je nutno vytisknout a podepsanou odevzdat spolu s DP.


 • v akademickém roce 2020/2021 stačí odevzdat pouze jeden fyzický výtisk v pevných doskách a to nejpozději v den konání obhajoby.Obhajoba diplomové práce


Obhajoba je standardně vždy stejná, tj. nemá žádné speciální podoby podle vedoucích, oponentů či tématu. Studující má vždy cca 10min na stručné představení práce (zejména její výzkumnou otázku, vysvětlení použité metody a zdrojů a představení hlavních zjištění a závěrů). Není potřeba připravovat si powerpointovou prezentaci, ačkoliv můžete mít s sebou poznámky.


Po úvodním představení se přečtou oba posudky a studující následně dostane prostor reagovat přímo na otázky vznesené v posudcích (zpravidla zejména oponentském). Na závěr proběhne obecná rozprava o předložené diplomové práci s komisí.


Celá obhajoba trvá přibližně 50 minut.


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A PROJEKT TUTORIAL


Láká vás genderová bakalářka? Databázi obhájených diplomových prací s genderovou tématikou z celé ČR spravuje knihovna Gender Studies, o.p.s.

Máte zájem o tutorial v oblasti genderu a sexuality? Přidejte se k nám!


Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

(média, politika rovných příležitostí, EU, státní správa, gender a věda, gender mainstreaming)


doc. Věra Sokolová, Ph.D. 

(sexualita a politika identity, gender a vizualita, gay a lesbická studia, queer teorie, dějiny sexuality)


doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

(náboženství, postkoloniální studia, literární kritika, indologie, kulturní studia)


Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

(kulturní studia, komparativní literatura a literární kritika, narace a sexualita, postižení z fem. perspektivy)


Poslední změna: 1. duben 2022 16:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

tel. +420 224 271 451


Magdaléna Zíková, M.Ed., tajemnice studijního programu

kancelář: 2.40

e-mail:

Konzultační hodiny:

po domluvě e-mailem


Všechny kontakty


Jak k nám