• Studium

Studium

STRUKTURA MAGISTERSKÉHO PROGRAMU GS


V akademickém roce 2020/2021 nabývá platnost nově akreditovaná verze studijního programu Genderová studia. Studující nastoupivší do nové verze akreditace musí plnit nově nastavené podmínky studia. Studující nastoupivší do předešlé verze akreditace pokračují dle podmínek předešlé verze akreditace.


STUDIJNÍ PLÁN PLATNÝ OD AKAD. ROKU 2020/2021 ("nová akreditace")


Studijní plán prezenční a kombinované formy studia je identický.


Povinné kurzy

72

Povinně volitelné kurzy

min 36

Volitelné kurzy

max 12

Státní závěrečná zkouška

0

Obhajoba diplomové práce

0

Celkem:

120


Povinné kurzy: I. semestr

 Počet ECTS:

1. Dějiny feministického myšlení

2. Feministická literární teorie a kritika 

3. Epistemologie vědy

4. Metodologie v sociálních vědách

5. Interpretace filozofických textů

4

4

4

4

4


Povinné kurzy: II. semestr

 Počet ECTS:

1. Komparativní dějiny sexuality

2. Feministická kulturní studia

3. Teorie a politika identity 

4. Sociální struktura a instituce

5. Comparative Gender in Global Perspective

6. Diplomní seminář I - koncept

4

4

4

4

4

4

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 1. roku studia

48


Povinné kurzy: III. semestr  

Počet ECTS kreditů:

1. Intersekcionalita: teorie a metody

2. Analýza sociálních politik

3. Diplomní seminář II - výzkum

4

4

4


Povinné kurzy: IV. semestr

Počet ECTS kreditů:

1. Gender v teorii a praxi: aplikovaná genderová analýza

2. Diplomní seminář III - psaní

4

8

Závěrečné státní zkoušky

0

Diplomová práce

0


Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 2. roku studia:

24

Celkový počet ECTS kreditů za všechny pov. kurzy:       

72


V průběhu celého studia musí studující kromě 72 kreditů z povinných předmětů získat dalších 48 ECTS kreditů, tj. absolvovat k povinným ještě další povinně volitelné (PV), případně volitelné (V) kurzy. PV kurzy jsou kurzy vypisované katedrou GS. Zbývající volitelné kurzy mohou být vybrány z libovolných kurzů ostatních magisterských programů FHS či kateder a programů jiných fakult UK, nebo mohou být uznány z předešlého studia. Do celkového počtu 120 kreditů lze však počítat jenom 12 kreditů z volitelných předmětů. Z uvedeného vyplývá, že studující musí získat alespoň 36 kreditů z povinně volitelných kurzů.


Pro postup do dalšího akademického roku je potřeba získat alespoň 50 kreditů, na postup z druhého do třetího ročníku pak 100 kreditů. Nesplnění této minimální hranice je důvodem k ukončení studia ze strany fakulty.


Přesné názvy všech kurzů a rozvrh katedry naleznete v sekci Rozvrh a bloková výuka, samozřejmě také v IS systému.


STUDIJNÍ PLÁN PLATNÝ DO AKAD. ROKU 2020/2021 ("stará akreditace")


Potřebný počet ECTS kreditů k ukončení studia = 120

P = povinné kurzy


Povinné kurzy

56

Povinně volitelné kurzy

min 52

Volitelné kurzy

max 12

Státní závěrečná zkouška

0

Obhajoba diplomové práce

0

Celkem:

120

I. semestr:

 Počet ECTS kreditů za P kurzy:

1. P - Stylistika, argumentace a literární teorie (Knotková-Čapková)

8

2. P - Metodologické přístupy v genderových studiích (Pavlík) 

8

3. P - Historie feministických teorií (Havelková)

824

II. semestr:

 Počet ECTS kreditů za P kurzy:

1. P - Diplomní seminář I.

3

2. P - Gender, sexualita a politika identity (Sokolová)

8

3. P - Feministická kulturní studia (Kolářová)     

8

.

19

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 1. roku studia

43

III. semestr:  

Počet ECTS kreditů:

1. P - Diplomní seminář II

5

5

IV. semestr:

Počet ECTS kreditů:

1. P - Diplomní seminář III.

8

8

Závěrečné státní zkoušky

0

Diplomová práce

0

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 2. roku studia:

13

Celkový počet pevných ECTS kreditů za všechny pov. kurzy:       

56


V průběhu celého studia musí studující kromě 56 kreditů z povinných předmětů získat dalších 64 ECTS kreditů, tj. absolvovat k povinným ještě další povinně volitelné (PV) a volitelné (V) kurzy. PV kurzy jsou kurzy vypisované katedrou GS. Zbývající volitelné kurzy mohou být vybrány z libovolných kurzů ostatních magisterských programů FHS či kateder a programů jiných fakult UK. Do celkového počtu 120 kreditů lze však počítat jenom 12 kreditů z volitelných předmětů. Z uvedeného vyplývá, že studující musí získat alespoň 52 kreditů z povinně volitelných kurzů.


Pro postup do dalšího akademického roku je potřeba získat alespoň 50 kreditů, na postup z druhého do třetího ročníku pak 100 kreditů. Nesplnění této minimální hranice je důvodem k ukončení studia ze strany fakulty.


Přesné názvy všech kurzů a rozvrh katedry naleznete v sekci Rozvrh a bloková výuka, samozřejmě také v IS systému.


ROZVRH A BLOKOVÁ VÝUKA


Rozvrh pro letní semestr 2019/2020


Povinné kurzy (v rozvrhu označené jako P) jsou pouze pro interní studující Katedry genderových studií. Povinně volitelné kurzy (PV) jsou naopak otevřené i pro studující z jiných oborů.


Bloková výuka kombinované formy studia proběhne v termínech:

I. blok = 21.- 23. únor 2020

II. blok = 20.- 22. březen 2020

III. blok = 24.-26. duben 2020

IV. blok = 22.-24. květen 2020Rozvrh pro zimní semester 2019/2020


Bloková výuka kombinované formy studia proběhne v termínech:


Zimní semestr:


I. blok = 4.– 6. říjen 2019

II. blok = 1.–3. listopad 2019

III. blok = 22.–24. listopad 2019

IV. blok = 13.–15. prosinec 2019


Povinné kurzy (v rozvrhu označené jako P) jsou pouze pro interní studující Katedry genderových studií. Povinně volitelné kurzy (PV) jsou naopak otevřené i pro studující z jiných oborů.


UČEBNY


Učebny se nacházejí na Veleslavíne v areálu FTVS (kde sídlí Katedra genderových studií FHS UK: José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín) a v SIS jsou označeny následujícím způsobem:


 • C 001 = seminární místnost na začátku chodby v přízemí, kde sídlí katedra GS (blok C)

 • C 014 = kabinet, někdy využíván jako seminární místnost v poloviny chodby v přízemí, kde sídlí katedra GS (blok C)

 • C034 = seminární místnost na začátku chodby v přízemí, kde sídlí katedra GS (blok C)

 • YFHS1 = učebna v hl. budově FTVS, 3. patro (na dveřích doplňkové označení FHS 1)

 • YFHS2 = učebna v hl. budově FTVS, 3. patro (na dveřích doplňkové označení FHS 2)

 • YFHS3 = učebna v hl. budově FTVS, 3. patro (na dveřích doplňkové označení FHS 3)STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA


Úspěšné zakončení studia je podmíněno úspěšným zložením státní závěrečné zkoušky (SZZ) a obhajobou diplomové práce.


Studující má na složení SZZ celkem tři pokusy, nesloží-li zkoušku ani po třetí, bude mu/jí studium ze strany fakulty ukončeno.

Maximální lhůta na složení SZZ a obhájení DP je 5 let od nástupu do studia.


O zložení státní závěrečné zkoušky se může študující pokusit až po té, co úspěšne absolvuje všechny povinné předměty (včetně všech diplomních seminářů) a dosáhne 120 ECTS. Před přihlášením na termín SZZ je třeba nejdříve spustit v SISe kontrolu, která potvrdí, že uvedené podmínky byly naplněny.


V den SZZ se studující dostaví hodinu před konáním samotné zkoušky na přípravu, během které si bez použití podpůrných materiálů vypracuje odpovědi na vylosované otázky a text k analýze.


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce


DIPLOMOVÁ PRÁCE


V diplomové práci má studující prokázat, že splnil nároky kladené na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru, tj. schopnost jasně formulovat výzkumné téma/otázky, zdůvodnit využitou metodologii, realizovat vlastní výzkum, analyzovat a interpretovat dosažené výsledky, prezentovat je v souladu s akademickými standardy a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem.


Registrace diplomové práce


Na začátku třetího semestru jsou všichni studující zapsáni do Diplomního semináře II. Smyslem tohoto semináře je metodologická příprava na formulaci výzkumného projektu a pokračování v přípravě diplomové práce.


Je potřeba, aby studující v rámci plnění svých povinností respektovali následující postup a termíny:


 • Do konce listopadu je nutné oslovit a vybrat si jednu/oho z interních vyučujících, u kterých byste rádi psali svou diplomovou práci.


- Při hledání a oslovování vyučujících se zamyslete nejen nad jejich specializací a tématem své DP, ale zároveň nad preferovanou metodologií a předpokládaným zdrojovým materiálem svého výzkumu.


- Prosím počítejte s možností, že vámi zvolený/á vedoucí může mít obsazenou kapacitu a bude nutné pracovat s někým jiným…


- Pokud máte zájem o vedení vaší DP externí/m vyučující/m, je třeba (kromě oslovení externistky/ty) takovou možnost předjednat s vedoucí katedry.


- Možnost vedení DP musí být nejen konzultována, ale i potvrzena vyučující/m! Jméno vedoucí/ho své DP prosím nahlašte emailem tajemnici katedry (v kopii se zvolenou/ným vedoucí/m) do uvedeného data.


 • Do konce ledna je pak nutné zaregistrovat svou DP u tajemnice katedry.


- Vyplňte Registrační formulář DP, kde uvedete téma, název a anotaci DP. Údaje uvedené v tomto závazném formuláři musí být konzultované a podepsané vedoucí/m vaší DP.


- Originál vyplněného a podepsaného formuláře odevzdejte tajemnici katedry, které zároveň pošlete i elektronickou verzi (ve wordu!).


- Následná změna tématu diplomové práce i její(ho) vedoucí(ho) po zaregistrování v SIS je v zásadě možná za podmínky, že je vše konzultováno a schváleno všemi zúčastněnými.


Odevzdání diplomové práce


1. Kontrola:

Nejdříve si zkontrolujte, zda máte potřebný počet kreditů k ukončení studia (120 kreditů), z toho 56 kreditů za všechny povinné kurzy , dále minimálně 52 kreditů z povinně volitelných předmětů a maximálně 12 kreditů za volitelné kurzy. Kontrolu studia provedete v SIS v sekci "kontrola studia" ve svém profilu. Ve studijním systému také zkontrolujte, zda máte aktuální korespondenční adresu, na kterou studijní odd. pošle pozvánku na promoci.


2. Pak si pozorně prostudujte požadavky kladené na DP. Doporučený rozsah DP je 80-120 normostran.


3. Termíny odevzdávání diplomové práce:

jsou uvedeny v harmonogramu aktuálního akademického roku, který je k nalezení na webových stránkách FHS UK. Tyto data jsou závazné pro celou fakultu.Za tímto účelem vypisuje tajemnice katedry zvláštní konzultační hodiny, ve kterých jí lze diplomovou práci odevzdat v kabinetu C015 v budově FTVS UK.


Dle aktualizovaného harmonogramu akademického roku vydaného v souvislosti s epidemií koronaviru jsou termíny pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky k státní zkoušce a navazující termíny magisterských státních zkoušek stanoveny nasledovně: termín odevzdání do 29. 5. 2020 (obhajoba v období 15. 6. – 30. 6. 2020), termín odevzdání do 31. 7. 2020 (obhajoba v období 7. 9. – 30. 9. 2020).


Kvůli pandemii se diplomové práce v akad. roce budou k 29.5. a 31.7. odevzdávat pouze elektronicky. V den obhajoby pak studující přinese jeden výtisk DP v pevné vazbě spolu s přihláškou k obhajobě.


V průbehu odevzdávání práce můžete s případnými dotazy kontaktovat tajemnici na tatiana.badurova@fhs.cuni.cz nebo telefonicky 774 049 129.


4. Pro kompletní a řádné odevzdání diplomové práce je nutno:


 • nahrát elektronickou verzi DP do SIS do půlnoci (tj. 23:59) daného termínu ve formátu .pdf/A ve znění, v jakém ji tisknete. Rovněž se nahrává zvlášť český a anglický abstrakt, opět ve formátu pdf/A. Jiný formát než .pdf/A SIS nepřijme, nejdřive se proto ujistěte, zda je DP ve formátu pdf/A a až poté ji do systému vložte - vložení a kontrola může SISu trvat i několik minut, nic neodkládejte na poslednou chvíli. V SISu požádáte také o kontrolu plagiátorství, výsledek se v SISu uloží. Za včas odevzdanou práci se počítá pouze ta, u které budou v termínu odevzdány obě verze (elektronická a tištěná), ty musí být identické!

  Videonávod ke vkládání do SISu je zde.


  • Dva nejjednoduchší způsoby konverze na formát pdf/A:


   1. We Wordu kliněte na horní liště na možnost "soubor" - "uložit jako" - "uložit jako typ" a ze zoznamu vyberte "formát pdf/A". V případě, že tato možnost chybí, zvolte jenom "formát pdf", pak klikněte na "možnnosti" a zaškrtněte "kompatibilní s normou ISO 19005-1 (pdf/A).


   2. Na internetu je několik stránek, které vám formát pdf zdarma konvertují na pdfA.


   3. Další detailní informace naleznete také zde.


 • přihlásit se k obhajobě v SIS v sekci Státní závěrečné zkoušky. V této sekci se nachází i automaticky vygenerovaná přihláška k obhajobě, kterou je nutno vytisknout a podepsanou odevzdat spolu s DP.


 • odevzdat dva výtisky práce - jednu v pevných doskách (zůstává pak na katedře), jednu v kroužkové vazbě nebo termovazbě (studující si může po obhajobě vzít domů).Obhajoba diplomové práce


Obhajoba je standardně vždy stejná, nemá žádné speciální podoby podle vedoucích, oponentů či tématu. Studující má vždy cca 10min na stručné představení práce (zejména její výzkumnou otázku, vysvětlení použité metody a zdrojů a představení hlavních zjištění a závěrů). Není potřeba připravovat si powerpointovou prezentaci, ačkoliv můžete mít s sebou poznámky.


Po úvodném představení se pak přečtou oba posudky a studující následně dostane prostor reagovat přímo na otázky vznesené v posudcích (zpravidla zejména oponentském). Na závěr proběhne obecná rozprava o předložené diplomové práci s komisí.


Celá obhajoba trvá přibližně 50 minut.


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A PROJEKT TUTORIAL


Láká vás genderová bakalářka? Databázi obhájených diplomových prací s genderovou tématikou z celé ČR spravuje knihovna Gender Studies, o.p.s.

Máte zájem o tutorial v oblasti genderu a sexuality? Přidejte se k nám!


Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

(média, politika rovných příležitostí, EU, státní správa, gender a věda, gender mainstreaming)


doc. Věra Sokolová, Ph.D. 

(sexualita a politika identity, gender a vizualita, gay a lesbická studia, queer teorie, dějiny sexuality)


doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

(náboženství, postkoloniální studia, literární kritika, indologie, kulturní studia)


PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

(politická filosofie, feministické teorie, ženy a politika, gender a věda, aktivní občanství)


Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

(kulturní studie, komparativní literatura a literární kritika, narace a sexualita, postižení z fem. perspektivy)


Poslední změna: 17. červen 2020 16:53 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Tatiana Badurová - tajemnice katedy


Jak k nám