Petr Pavlík

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.


Oborové zaměření: politická ekonomie, sociologie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


Ph.D., 1999

Bowling Green State University, Ohio

Katedra komunikačních studií


M.A., 1995

Bowling GreenState University, Ohio

Katedra populární kultury


M.S., 1993

Bowling GreenState University, Ohio

Katedra biochemie


Ing., 1989 

Vysoká škola chemicko-technologická, ČVUT v Praze

Obor ochrana ovzduší


Publikační činnost: 


Pavlík, P. (2010). Promoting Equal Opportunities for Women and Men in the Czech Republic: Real Effort or Window Dressing Supported by the European Union? In M. Beblo, C. Gather, M. Janke, F. Maier, A. Mertens (eds.), Where is EU Gender Policy Going? Balance and Perspectives in the Field of Employment and the Labor Market (1 21). Berlin: Harriet Taylor Mill-Institute of the Berlin School of Economics and Law.


Pavlík, P., Kolářová, K., Smetáčková, I. (2010). Sexual and Gender Motivated Harassment at Czech Universities: Incidence, Perception and Implications for Sexual Ethics. In H. Gavin & J. Bent (eds.), Sex, Drugs and Rock & Roll (str. 77-86). Oxford: Inter-Disciplinary Press.


Smetáčková, I., Pavlík, P. (2010). Výzkum sexuálního a genderově motivovaného obtěžování na VŠ: výsledky dotazníkového šetření. In B. Knotková (ed.), Ročenka Katedry genderových studií [str. 82-102]. Praha: Katedra genderových studií.


Pavlík, P. (2009). Hesla: androcentrismus, biologický esencialismus, gender, genderový audit, genderová analýza, genderová dimenze, genderový stereotyp, genderová studia, podpora slaďování rodinného a pracovního života, pohlaví, slaďování rodinného a pracovního života. In J. Malina (ed.), Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (str. 88, 111, 369, 917, 1109, 1299-1230, 3141, 3564, 3922, 3733, 3965). Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-7204-560-0. 


Pavlík, P. (2009). Genderové audity jako nezbytný předpoklad naplňování Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. In Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít? (str. 27-32). Praha: Fórum 50 %.


Pavlík, P. (2009). Country reports: Czech Republic, Hungary. In The gender challenge in research funding: Assessing the European national scenes (str. 92, 101-102). Brussels: Directorate-General for Research Science, Ekonomy and Society.


Smetáčková, I., Pavlík, P., Kolářová, K. (2009) Sexuální obtěžování na vysokých školách: Proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


Kolářová, K., Pavlík, P., Smetáčková, I. Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit: Příručka pro studující vysokých škol. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009.


Pavlík, P. (2008). Equal opportunities for all? Gender politics in the Czech Republic. In S. Baer, M. Hoheisel (eds.), Between success and disappointment: Gender equality policie in an enlarged Europe(str. 191-205). Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, GenderKompetenzZentrum.


Pavlík, P. (2008). Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. In P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (str. 10-23). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P., Smetáčková, I. (2008). Dopady vládní reformy na rovnost žen a mužů. In P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (str. 130-138). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Ženy a muži v genderové perspektivě: gender přináší nový pohled. In I. Smetáčková (ed.),Příručka pro genderově citlivé vedení škol (str. 6-12). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Metodika genderového auditu městského/obecního úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Metodika genderového auditu krajského úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Analýza genderové sensitivity městského úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Analýza genderové sensitivity krajského úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2006). Gender: Úvod do problematiky. In I. Smetáčková (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele (str. 9-13). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2006). Politika rovných příležitostí ve vzdělávání. In I. Smetáčková (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele (str. 56-61). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2006). Originální experiment české vlády aneb jak prosazovat politiku rovných příležitostí bez odpovídajícího institucionálního zabezpečení. In H. Hašková, A. Křížková a M. Linková (eds.),Mnohohlasem: Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR.


Pavlík, P. (2006). Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2003 a v roce 2004: kritické čtení. In P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (str. 10-23). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2006). Institucionální a personální zabezpečení politiky rovného zacházení se ženami a s muži. In P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (str. 23-34). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P., Smetáčková, I. (2006). Analýza odměňování žen a mužů ve školství. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2005). Equality without gender: Implementation of the EU initiative EQUAL in the Czech Republic. In A. Jünemann a C. Klement (eds.), The Policy of Gender Equality in the European Union. Baden-Baden: Nomos.


Pavlík, P. (2005). Gender a média. In I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole (str. 53-57). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2005). Gender a věda. In I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole (str. 13-17). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2005). Gender a trh práce. In I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole (str. 32-38). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2005). O stěhování oboru aneb gender a moc v praxi (str. 40-44). In B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií. Praha: Centrum genderových studií.


Pavlík, P. (2005). Analýza vládních zpráv o plnění Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovnosti mužů a žen (str. 138-157). In B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií. Praha: Centrum genderových studií.


Pavlík, P. (2005). A report on the state of equal opportunities in the Czech Republic: broken promises, window dressing and komplicity (str. 158-171). In B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií.Praha: Centrum genderových studií.


Pavlík, P. (2005). The gender agnosticism of Sociological Review. In J. van Leeuwen-Turnovcová a N. Richter (eds.), Medial Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektion und Codes des Plebejismus(str. 45-55). Mnichov: Friedrich-Schiller-Universität.


"Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen: kritické čtení." V P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Praha: Gender Studies, o.p.s., 2004), 10-20.


"Institucionální a personální zabezpečení politiky rovného zacházení se ženami a muži." V P. Pavlík (ed.),Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Praha: Gender Studies, o.p.s., 2004), 21-32.


"Násilí na ženách". V P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Praha: Gender Studies, o.p.s., 2004), 71-80.


"Zajištění rovného zacházení se ženami a muži v přístupu k ekonomické aktivitě". Spolu s L. Simerskou. V P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Praha: Gender Studies, o.p.s., 2004), 58-70.


Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, ed. (Praha, Gender Studies, o.p.s., 2004).


"Towards an understanding of television broadcast restructuring in the Czech Republic." With Peter Schields. In European Journal of Communication (Thousand Oaks, Calif. and London: SAGE Publications, Ltd., 1999).


"Reexamination of the high mobilitz group-1 protein for self-association and characterization of hydrodynamic properties". Ranatunga, W., Lebowitz, J., Axe, B., Pavlik, P. Kar, S. R., & Scovell, W. M.Biochimica et Biophysica Acta, 1432. (Newton, Mass.: Elsevier Science. S. 1999), 1-12.


"The gender agnosticism of Sociological Review. V Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektionen & Codes des Plebejismus (Mediální prostory v Česku po roce 1989: genderové projekce a kódy plebejismu), Jiřina van Leeuwen-Turnovcová, ed. Jena: Friedrich-Schiller-Universität. (2005)


"Equality Without Gender: Implementation of the EU initiative EQUAL in the Czech Republic. The European Union's Policy of Gender Equality" - Implications of deeper Integration and further Enlargement, Hamburg, Nemecko.


"Genderová problematika v médiích". V I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole - pomůcka pro vyučující ov, on a zsv. (Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2005). 


"Gender a věda". V I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole - pomůcka pro vyučující ov, on a zsv.(Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2005). 


"Gender a trh práce". V I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole - pomůcka pro vyučující ov, on a zsv. (Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2005). 


"O stěhování oboru aneb gender a moc v praxi". V B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií(Praha: Centrum genderových studií, 2005).


"Analýza vládních zpráv o plnění Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovnosti mužů a žen. V B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií (Praha: Centrum genderových studií, 2005).


"A report on the state of equal opportunities in the Czech Republic: broken promises, window dressing and complicity." V B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií (Praha: Centrum genderových studií, 2005).


"Reklama jako zdroj symbolického násilí aneb co symbolizují špatné mediální zákony." Parlamentní zpravodaj, 7, 2000. S. 15-16.


Granty a stipendia:


Další odborné aktivity:


člen Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů


předseda Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů


člen Výboru pro plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen Rady vlády pro lidská práva (2004-)


člen Akademické rady genderových studií (2000-)


Poslední změna: 21. listopad 2016 15:45 
Sdílet na:  
Novinky

Jessica Lynn bude přednášet na KGS


Prezentace a následná diskuse s velvyslankyní Kinseyho Institutu na Indiana University Jessicou Lynn proběhne v sobotu 11. května od 13 hodin v učebně FHS01, José Martího 31. Přednáška se bude konat v rámci světového turné The Butterfly Project, 2018–19. Jessica Lynn is a world-renowned transgender advocate and activist. Her experiences as a transgender woman and parent led her to dedicate her life to spreading awareness and acceptance for gender non-conforming communities around the world. Over the last several years, Jessica has crisscrossed the globe sharing the story of her journey over 700 times in 22 different countries and is now internationally considered one of the foremost transgender speakers due to her dynamic, refreshingly honest speaking style and signature ask-me-anything Q& A sessions.Nebezpečná genderová ideologie v ČR?


7. 3. 2019, 11:00 – 13:00

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské

úmluvy. Dále se venuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na "nebezpečnou

genderovou ideologii". V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4. Na kulatém stolu se svými

příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Lubica Kobová

(Katedra genderových studií FHS UK).

Přijďte s námi diskutovat mimo jiné o tom, jak reagovat na dezinterpretace v prosazování rovnosti žen a mužů.

Svou účast, prosím, potvrďte Markétě Kos Mottlové na: mottlova@padesatprocent.cz, 774 411 151.


Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.KGS se letos podílí na 13. ročníku Feminist Theory Workshop


Na konci března se na Duke University bude konat již 13. ročník akce Feminist Theory Workshop, na jehož organizaci se Katedra genderových studií podílí jako mezinárodní institucionální partner.


Keynote Speakers


Laurent Berlant

George Pullman Distinguished Service Professor of English and Center for the Study of Race, Politics, and Cultural Center for the Study of Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Anne Anlin Cheng

Professor of English, Director of American Studies, and affiliated faculty in the Program in Gender and Sexuality StudiesPrinceton University 


C. Riley Snorton

Professor of English and Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Kim TallBear

Associate Professor of Native Studies, Canada Research Chair in Indigenous People, Technoscience, and Environment, Faculty of Native StudiesUniversity of Alberta, Canada


Více informací získáte na webových stránkách akce.
FORMY ÚTLAKU SE PROTÍNAJÍ, NÁSOBÍ A NĚKDY STOJÍ I PROTI SOBĚ


o


V dalším z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender v deníku Referendum se Ľubica Kobová bavila s indoložkou Blankou Knotkovou-Čapkovou. O sexuálním násilí v Indii, hinduistickém nacionalismu a přínosu postkoloniálních a genderových perspektiv.


Doc. Blanka Knotková-Čapková, PhD. je původní specializací indoložka, bengalistka. Publikačně se zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengálské literatury. Pedagogicky se v širším kontextu věnuje indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě Praha. Překládá bengálskou poesii (v poslední době zejména ženských autorek) a odborné texty z angličtiny (např. nové vydání Giddensovy Sociologie). Je členkou Genderové expertní komory ČR.


Rozhovor si můžete přečíst zde.
ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám