• Lidé
  • Mgr. Ľubica Kobová, MA, Ph.D.

Mgr. Ľubica Kobová, MA, Ph.D.

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.


Oborové zaměření:

feministická filozofia, politická filozofia, rod a práca, pracovná etika, sexuálne a reprodukčné práva, analýza diskurzu a ideológie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdelanie:

P.hD.

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; systematická filozofia

„Politično ako agonizmus. Feministická interpretácia“, školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD


MA    

Department of Gender Studies, Central European University, Budapest; gender studies

„Sexual Difference, Gender and Sexuality in Social Practice. The Possibilities and Limits of Materialist Feminism“; školiteľka: Prof. Erzsébet Barát


Mgr.   

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; filozofia – estetika

„Pokusy o jej život. K tematizáciám subjektu vo feministickej filozofii“; školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD


Publikácie:

(2015). On the notion of the political in feminist theory. Human Affairs (Vol. 25, pp. 164 – 172).


(2014). Medzi nepoddajnosťou poriadku a jeho každodenným prekračovaním (Doslov). In J. Butler, Trampoty s rodom : feminizmus  a podrývanie identity (pp. 236 – 263). Bratislava: ASPEKT.


(2014). Hodnota vzdelávania a emancipácia. In E. Višňovský (Ed.), Univerzita, spoločnosť, filozofia : realita versus hodnoty. Bratislava: IRIS.


(2013). Nová sociálna a politická ontológia tela (Doslov). In J. Butler, Rámce války : za které životy netruchlíme? (pp. 157 – 164). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.


(2013). Feministická politická filozofia. In F. Novosád & D. Smreková (Eds.), Dejiny sociálneho a politického myslenia (pp. 675 – 689). Bratislava: Kalligram.


(2012). Politická diferencia a feministická teória. Gender, rovné příležitosti a výzkum, 13(2), 18 – 27.


(2012). The contexts of national and gender belonging in the history of female suffrage in Slovakia. In B. R. Ruiz & R. R. Marín (Eds.), The struggle for female suffrage in Europe : voting to become citizens (pp. 225 – 239). Leiden: Brill.


(2011). Politická súdnosť medzi Kantom, Arendt a Zerilli Philosophica 35 : osvietenstvo ako spôsob myslenia (pp. 127 – 135). Bratislava: Univerzita Komenského.


(2011). Limity biopolitiky : dva príklady politizovania sexuálnych a reprodukčných práv žien. In J. Cviková (Ed.), Politiky a političky : aspekty politickej subjektivity žien (pp. 51 – 91). Bratislava: ASPEKT.


(2011). Feministické je politické : problémy feministickej politickej teórie. In Z. Kiczková & M. Szapuová (Eds.), Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy (pp. 273 – 293). Bratislava: Univerzita Komenského.


(2011). Queer a podrývanie identity : queer teória a feminizmus. In Z. Kiczková & M. Szapuová (Eds.), Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy (pp. 312 – 330). Bratislava: Univerzita Komenského.


(2009). Akademický kapitalizmus na Slovensku. In M. Szapuová (Ed.), Situovaná veda : podoby a kontexty tvorby poznania (pp. 31 – 119). Bratislava: Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.


(2009). Feminism as a practice of freedom. In A. Grzybek (Ed.), Women in times of change, 1989 – 2009 : Poland, Czech Republic, Slovakia, East Germany and Ukraine (pp. 124 – 137). Warszawa: Heinrich Böll Stiftung Regional Office Warsaw.


(2009). Audit ako politická technológia. In R. Karul & M. Porubjak (Eds.), Realita a fikcia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie  v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV (pp. 428 – 433). Bratislava: SFZ pri SAV a KF FF UCM.


(2007). Načo je (komu) volebné právo? : Jeden z príbehov volebného práva žien na Slovensku. In Histórie žien : aspekty písanie a čítania. Bratislava : Aspekt, pp. 273 – 291.


(2007). Čo je materiálne? : rod, sexuálna diferencia a sexualita v materialistických feminizmoch. In HECZKOVÁ, L. (ed.) Vztahy, jazyky, těla : texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Prague : Department of Gender Studies, Charles University.


(2004). Pokusy o jej život: k tematizáciám subjektu vo feministickej filozofii. In Feministický kultúrny časopis ASPEKT (1),


Edičná činnosť:

KOBOVÁ, Ľ. (Ed.) (2015). Feministky hovoria o práci : ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu [Feminists speak about work: how women are becoming the subjects of capitalism] Bratislava: Aspekt.


CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J., KOBOVÁ, Ľ. (Eds.) (2007). Histórie žien : aspekty písanie a čítania [Women’s histories : the aspects of reading and writing] Bratislava : Aspekt.


CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J., KOBOVÁ, Ľ., SZOLNOKIOVÁ, J. (Eds.) (2005). Glosár rodovej terminológie [Gender glossary]. Bratislava : Aspekt – Open Society Foundation – UNIFEM. Online: http://glosar.aspekt.sk.


CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J., KOBOVÁ, Ľ. (Eds.) (2005). Žena nie je tovar : komodifikácia žien v našej kultúre [Women are not commodities : commodification of women in our culture] Bratislava : Aspekt.


HACKER, H., CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J., DAUČÍKOVÁ, A., KOBOVÁ, Ľ. (Eds.) (2004). Lesby-by : aspekty lesbickej existencie [Les-bi-ans: the aspects of lesbian existence]. Bratislava: Aspekt.


Granty a štipendiá:

Štipendium Husovej nadácie, 2010 – 2011


Fulbright Scholarship for Visiting Student Researcher (Department of Women’s and Gender Studies, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA; supervisor: Prof. Mary Hawkesworth), 2008 – 2009


Ďalšie odborné aktivity:

členka výkonného výboru, Genderová expertní komora ČR, 2015 –


členka redakčnej rady, Human Affairs, 2011 –


členka, Slovenské filozofické združenie, 2010 –


Poslední změna: 16. září 2019 14:38 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Tajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám