• Akce a aktuality

Akce a aktuality

Nominace do soutěže GENDERMAN ROKU 2018


Genderman roku 2017 Pavel Houdek
Genderman roku 2017 Pavel Houdek


Znáte muže, který se nějakým způsobem veřejně zasazuje o rovnost žen a mužů? Například lokálního zastupitele, který aktivně řeší navýšení míst ve školkách nebo rozvoj dětských hřišť ve Vašem městě? Či novináře, který se ve svých textech kriticky vyjadřuje k nadužívání moci muži v české politice? Či umělce, který se veřejně hlásí k aktivnímu rodičovství? Nebo učitele, který se snaží aplikovat rovný přístup k dětem v praxi? Nebo někoho jiného? Nominujte jeho počin a doložte jej konkrétním výrokem.


Nominace se přijímají za období od 1. prosince 2017 do 31. října 2018. Ukončení sběru nominací je 31. října 2018.


NOMINOVAT ZDE

Pozvánka na přednášku Jaroslavy Hasmanové Marhánkové


Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.Příspěvek v úvodu diskutuje význam sexuality a intimity v současných reprezentacích stárnutí. Zaměřuje se přitom na vzájemný vztah mezi obrazy aktivního stárnutí a obdobím tzv. čtvrtého věku charakterizovaného ztrátou soběstačnosti a závislostí na péči druhých. Představuje čtvrtý věk nejen jako označení individuální zkušenosti, ale rovněž jako formu sociální představivosti (Higgs, Gilleard) vymezující horizont lidské biografie, kde se aktérství i možnost budovat intimní vztahy s ostatními stávají méně myslitelné. Příspěvek vychází z kvalitativního výzkumu se zaměstnanci/kyněmi zařízení rezidenční péče o seniory/ky. Ukazuje, jakým způsobem je v těchto institucích ustavována představa (ne)možnosti intimity v pozdním stáří. Projevy intimity a sexuálního vyjádření získávají v těchto institucích nový význam skrze sociální imaginaci čtvrtého věku, která představu sexuality v pozdním věku problematizuje i tváří v tvář konkrétním projevům sexuálních potřeb klientů/tek.


Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.


Vychází kniha Prarodičovstí v současné české společnostiKniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let. Práce mapuje historický vývoj role prarodičů v rámci československé/české rodiny a diskutuje vliv současných demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace a rostoucí různosti rodinných forem na roli a pozici prarodičů v rodině. Ukazuje, jaká očekávání jsou kladena na současné české prarodiče a jaké místo je jim v rámci rodinných vztahů vymezováno (a jaké místo si sami vymezují). Jakou formu péče poskytují, za jakých okolností a s jakými dopady na život vlastní i život v rodinách svých dětí. Zabývá se rovněž faktory a okolnostmi, které spoluutváří konkrétní podoby naplňování role prarodiče. Zvláštní pozornost přitom věnuje genderové dimenzi prarodičovské role a místu, jež prarodičovství zaujímá v současných idealizovaných obrazech aktivního stárnutí. Představuje přitom prarodičovství jako sdílený proces ovlivněný genderovými představami o péči, na kterém participují i ostatní členové rodiny, nejen samotný prarodič a vnouče. Jakou roli hraje prarodičovství v životech současných seniorů/seniorek? Jak aktivními prarodiči jsou čeští senioři/seniorky? Jaké faktory ovlivňují míru zapojení prarodičů do péče? Liší se zapojení babiček a dědečků? Jak současný důraz na aktivní stárnutí ovlivňuje vnímání role prarodiče? Jak se liší očekávání spojená s rolí babičky a dědečka? Jak muži vnímají svou roli dědečka a jakou roli hraje v jejich životě? Proč jsou muži žijící v partnerství aktivnějšími dědečky?


Knihu je možné objednat na stránkách nakladatelství SLON.
Pozvánka na feministickou konferenci


Všechny srdečně zveme na 10. výroční feministickou konferenci, která proběhne od 12. do 15. září v německém Göttingenu.pozvánka

Pozvánka na přednášku


Katedra genderových studií na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednáškou Dr. Yasmin Gunaratnam z Goldsmiths University of London. Přednáška „Borders of Becoming – Researching Immigration Policing“ se bude konat v pátek 27. dubna v 9:30 v Konferenčním centru Rezidence Dlouhá 17, Praha 1 v rámci jednodenního workshopu „Multisenzuální metody“.Yasmin Gunaratnam je docentka sociologie na Goldsmiths University of London. Gunaratnam přednáší o rase, feminismu, postižení a výzkumných metodách.

Abstract: This talk is based on a multi-method research project, the ‘Mapping Immigration Controversy’ (MIC) project that examined the effects of UK government public immigration campaigns between 2013-15. Drawing from the findings, I’d like to think about methods of researching border regimes in relation to two interrelated dynamics of contemporary European border management and surveillance: how as increasingly dramatic techniques are being used to perform and reinforce national boundaries, borders have simultaneously become more molten – fluid and mobile with the capacity to ‘pop up’ in unexpected places. In the MIC project, we found that although immigration policing initiatives and campaigns can seek to reterritorialise and over-garland place-based belonging, such initiatives rarely operate smoothly or in predictable ways. Places material, flowing, real and fantasised can flare up in the encounters between differently racialised bodies and the different frontiers set in play by immigration policing, illuminating a multiplicity of borders and non-discreet meanings of ‘home’. As well as developing methods that are responsive to this multiplicity, matters of immigration and racialized difference are regarded as ‘sensitive topics’, involving what methodologists call ‘topic threat’. Here, feminist-postcolonial methods move beyond efforts to reduce threat and are also concerned with the subjective potentialities convened and elicited by different tools. How might we create possibilities for enabling novel, transversal arrangements of commonality and difference in research, the negotiation of psycho-social distance and closeness, as well as learning from ‘stuck places’, ‘making do’ and failing?


Archiv

Ve dnech 3.-10.11.2016 proběhne v Praze další ročník Mezipatra queer filmového festivalu. Více informací a program:

Multikulturní centrum Praha a Katedra genderových studií FHS UK v Praze vás zvou na konferenci "Ženy za pokladnou: Pracovní podmínky žen v supermarketech," která preběhne ve čtvrtek 21. dubna od 15:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

Na konferenci budou představené výsledky výzkumu o práci žen v odvětví obchodu a hlavními tématy bude organizace práce, mzdové podmínky a slaďování rodinného a pracovního života.

Více informací v pozvánce:

Zahraniční oddělení FHS UK Vás zve na informační seminář o programu ERASMUS+. Více informací: http://fhs.cuni.cz/FHS-658.html


Pozvánka na promítání a diskusi

Workshop: tělo a tělesnost ve feministické teorii a výzkumu


11.5. 2015, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


Konceptualizace těla a dekonstrukce esencializujících vizí tělesnosti představují výrazné linie historie feministických teorií a uvažování o genderu. Cílem připravovaného workshopu je nabídnout fórum k diskuzi o teoretickém pojednání i možných metodologických přístupech k tělesnosti. Workshop usiluje o prohloubení diskuze k tématům, která již v českém prostředí rezonují a zároveň je jeho cílem otevřít diskuze k tématům, která prozatím zůstávají v české feministické vědě a výzkumu opomíjená. Workshop je koncipován jako interdisciplinární setkání badatelů a badatelek, kteří ve svém zkoumání těla a tělesnosti zohledňují genderovou a feministickou perspektivu.


Keynote workshopu přednese Margrit Shildrick, mj. autorka knih Dangerous Discourses of Disability, Subjectivity and Sexuality (2009), Embodying the Monster: Encounters with the Vulnerable Self (2002), Leaky Bodies and Boundaries: Feminism, Postmodernism and (Bio)ethics (1997), a spolueditorka publikací jako Ethics of the Body: Postconventional Challenges (2005), Feminist Theory and the Body: A Reader (1999) a Vital Signs: Feminist Reconfigurations of the Bio/logical Body (1998).


V případě zájmu o účast na workshopu se prosím registrujte nejpozději do 4.5. na emailové adrese jmarhan@kss.zcu.cz (do předmětu emailu uveďte „registrace workshop tělo“) Konferenční příspěvek není vybírán. Velmi uvítáme přítomnost studujících z řad magisterských a doktorských oborů. Na místě je zajištěno drobné občerstvení po dobu konání workshopu. Na setkání se těší organizátorky workshopu: Jaroslava Hasmanová Marhánková a KateřinaKolářová


Program workshopuVznikla Genderová expertní komora ČR


Genderová expertní komora ČR (GEK ČR) bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik GEK ČR vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Díky existenci informačního zázemí GEK ČR budou instituce a jejich zaměstnanci a zaměstnankyně moci snadněji a efektivněji připravovat politiky a opatření na podporu genderové rovnosti.Ve čtvrtek 9. 4. 2015 proběhla ustavující členská schůze GEK ČR. Schůze proběhla v Bílém domě v Praze a zúčastnilo se jí více jak 80 členek a členů GEK ČR. Na ustavující členské schůzi byly zvoleny osoby do výboru a kontrolní komise GEK ČR. Předsedkyní výboru byla zvolena Veronika Šprincová. Oficiální činnost GEK ČR začne po jejím zápisu do spolkového rejstříku.


„Vítám vznik GEK jako nezávislého profesního sdružení odbornic a odborníků na genderovou rovnost. Věřím, že ustavení GEK přispěje k rozvoji genderové expertízy a prosazování rovnosti žen a mužů v české společnosti,“ uvedl Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.


Nově zvolená předsedkyně Veronika Šprincová k tomu dodává: „Velmi mě těší, že se konečně podařilo ustavit profesní organizaci genderových expertů a expertek. Jde o poměrně nový obor, proto je potřeba, aby byla jasně nastavena kritéria odbornosti a kvality poskytovaných služeb v této oblasti. Právě garance kvality a dodržování etických standardů je hlavním posláním Genderové expertní komory ČR. Věřím, že svým působením významně přispěje k lepšímu prosazování genderové rovnosti v ČR.“


GEK ČR bude sloužit jako oficiální nezávislá platforma pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou, bude poskytovat analýzy v oblasti genderu a rovných příležitostí žen a mužů a bude garantovat odbornou expertízu členek a členů v oboru. Expertky a experti GEK ČR pocházejí z různých vědních oblastí a sektorů společnosti, mají různé specializace. Jejich znalost v oboru genderových a feministických studií pokrývá oblasti, jakými jsou trh práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví, sexuální práva žen, obchodování s lidmi, LGBT, menšiny, přistěhovalectví a migrace, právo, školství a vzdělávání či věda, výzkum a inovace.


Cílem GEK ČR je začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků. GEK ČR proto bude partnerem institucím, které se rozhodnou zahrnout problematiku rovných příležitostí žen a mužů do svých politik a procesů, včetně pracovních a poradních skupin nebo expertních orgánů. Bude též partnerem jednotlivým zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří mají na starosti agendu rovných příležitostí žen a mužů v různých institucích a společnostech. 


Kontakt:

Nina Fárová

tajemnice Genderové expertní komory ČR

gekcr@soc.cas.cz

tel: +420 732 876 492

www.gekcr.cz


Veronika Šprincová

předsedkyně výboru Genderové expertní komory ČR

sprincova@padesatprocent.cz

tel: +420 606 580 787


Katedra genderových studií je v rámci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze partnerem projektu Hájíme práva žen

Projekt „Hájíme práva žen v ČR“


Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.


Toho chceme dosáhnout díky realizaci následujících kroků:


  • prosadíme alespoň 2 legislativní opatření vedoucí k odstranění deficitů RP na základě publikovaných analýz k stavu RP a průběžnému monitoringu činnosti vlády a Parlamentu ČR

  • vytvoříme komoru genderových expertů/ek, která bude sloužit jako nezávislá platforma pro spolupráci s českou exekutivou a bude poskytovat expertní základnu k tematice RP,

  • prosadíme ratifikaci alespoň 1 mezinárodní úmluvy v oblasti RP a ženských práv, kterou je ČR povinna ratifikovat a dosud tak neučinila

  • prosadíme minimálně 1 legislativní opatření vedoucí ke skutečnému respektování reprodukčních práv žen a legislativnímu ukotvení profese porodních asistentek

  • zlepšíme informovanost rodičů, porodních asistentek i lékařů prostřednictvím informačních kampaní, konferencí a manuálů vysvětlujících komplikovanou legislativu

  • zrealizujeme mediální kampaně a happeningy, které zviditelní téma RP v médiích, a uspořádáme druhý ročník Kongresu žen

  • navážeme nová partnerství mezi aktéry z různých sfér, kteří doposud nespolupracují, a kteří se zabývají tématem RP.Realizátor projektu: Česká ženská lobby


Partneři s finanční účasti: Sociologický ústav Akademie věd ČR, Kongres žen


Partneři bez finanční účasti: Fakulta humanitních studií University Karlovy v Praze, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně


Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266


Web: www.czlobby.cz


Doba realizace projektu: 1. 7. 2014 - 30. 4. 2016


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“http://www.dejmezenamsanci.cz/


http://www.osf.cz/
Konference "Kreativní město" - Call for papers


Katedra genderových studií si Vás dovoluje pozvat na přednášku Jaroslavy Hasmanové Marhánkové: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 24.4.2014 od 16:00 hodin v učebně FHS 3 (3. patro hlavní budovy FTVS/FHS). Více informací: pozvánka
V pondělí 25.11. 2013 proběhne v prostoru NODE5, Radlická 50, Praha 5 diskuse Feministická ekonomie: příspěvek k hodnocení krize a tvorbě alternativních řešení.

pozvánkaJménem Katedry genderových studií bychom Vás rádi pozvali na přednášku Prof. Lisy Duggan “Politics, Ethics and Queer Femme Desire in Ayn Rand's Capitalist Utopias”, která proběhne 11.11. v 15:45-17:15 v malém sále kina Světozor. pozvánka

Mezinárodní konference De-colonizing Disability Theory: Cripping Development (Praha, 19.-21.9, 2013)

Cílem konference, která volně navazuje na symposium Cripping Neoliberalism. Interdisciplinary Perspectives on Governing and Imagining Dis/Ability and Bodily Difference  (Praha, 2010), je nabídnout prostor ke kritické reflexi současných teorií a konceptů tělesné a mentální jinakosti a konstruktů “nezpůsobilosti” v kontextu globálních změn.

program pozvánka

International interdisciplinary conference organized jointly by the Department of Gender Studies, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, the Gender Research Office, University of Vienna and with support of the Czech Academy of Science and the Department for Development Studies, University of Vienna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Poslední změna: 10. říjen 2018 02:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám