Ing. Petr Pavlík, Ph.D.  • Office: 2.39

  • e-mail: petr.pavlik@seznam.cz

  • tel.: 224 271 450


Tutorial

SIS


A List of Current Courses

SIS

   

Education


Ph.D., 1999

Bowling Green State University, Ohio

Department of Mass Communication


M.A., 1995

Bowling GreenState University, Ohio

Department of Popular Culture


M.S., 1993

Bowling GreenState University, Ohio

Department of Biochemistry


Ing., 1989 

Chemical-Technological University, ČVUT in Prague

Department of Environmental Studies


A List of Selected Publications


Pavlík, P. (2015). Média [Media]. In I. Smetackova (Ed.), Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 (str. 56-66). Praha. Česká ženská lobby, o.s.


Pavlík, P., Pavlas, T., Tenglerová, H. (2015). Institucionální zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů [Institutional framework for agenda of equality of women and men]. In I. Smetackova (Ed.), Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 (str. 16-24). Praha. Česká ženská lobby, o.s.


Pavlik, P. (2015). Na cestě k genderové rovnosti jsme stále na počátku [On the road to gender equality, we are still at the beginning]. In P. Frydlova (Ed.), Jak je to s genderovou rovností v České republice? (str. 33-37). Praha: Heinrich Böll Stiftung.


Pavlík, P. (2014). Impacts of Imlementing Gender Quotas in Boards of Directors in Norway. In Z. Dytrt, A. Gajduskova, D. Zadrazilova (Eds.) Women and Management (pp. 151-162). Saarbrucken: Lambert Academic Publishing.


Pavlík, P. (2013). Cit a rozum [Sensibility and Sense]. In Společnost přátelská rodině (str. 12-18). Praha: Síť mateřských center, o.s.


Pavlík, P. (2012). Originalita za každou cenu: Jak vyprázdnit pojem šikana [Originality at any cost: How to empty the concept of bullying]. Biograf, Vol. 56, 63-70.


Smetáčková, I., Pavlík, P. (2012). Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: hranice vhodného chování. Sociální studia, Vol. 9, 11-35.


Pavlík, P., Smetáčková, I., Kolářová, K. (2011). Postoj k sexuálnímu obtěžování: profesionalita versus svoboda? [Attitude towards Sexual Harassment: professionalism vs. freedom?] Gender, rovné příležitosti, výzkum, Vol. 12(1), 74-76.


Smetáčková, I., Pavlík, P. (2011). Obtěžování středoškolských studentek a studentů ze strany vyučujících [Professor-Student Harassment in High Schools]. E-psychologie, Vol. 5(4), 1-19.


Smetáčková, I., Pavlík, P. (2011). Sexuální a genderové obtěžování jako projev pedagogické ne-profesionality [Sexual Harassment as a Manifestation of Educational Improfessionality]. Aula, Vol. 19(2), 35-46.


Smetáčková, I., Pavlík, P. (2011). Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky [Sexual Harassment in Universities: Theory, metodology and Research Results]. Sociologický časopis, Vol. 47(2), 361-386.


Kolářová, K., Smetáčková, I., Pavlík, P. (2011). Gender jako analytická kategorie pro porozumění sexuálnímu obtěžování [Gender as an Analytical Cathegory for Understanding Sexual Harassment]. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Vol. 12(2), 75-85.


Pavlík, P. (2010). Promoting Equal Opportunities for Women and Men in the Czech Republic: Real Effort or Window Dressing Supported by the European Union? In M. Beblo, C. Gather, M. Janke, F. Maier, A. Mertens (eds.), Where is EU Gender Policy Going? Balance and Perspectives in the Field of Employment and the Labor Market (1 21). Berlin: Harriet Taylor Mill-Institute of the Berlin School of Economics and Law.


Pavlík, P., Kolářová, K., Smetáčková, I. (2010). Sexual and Gender Motivated Harassment at Czech Universities: Incidence, Perception and Implications for Sexual Ethics. In H. Gavin & J. Bent (eds.), Sex, Drugs and Rock & Roll (str. 77-86). Oxford: Inter-Disciplinary Press.


Smetáčková, I., Pavlík, P. (2010). Výzkum sexuálního a genderově motivovaného obtěžování na VŠ: výsledky dotazníkového šetření. In B. Knotková (ed.), Ročenka Katedry genderových studií [str. 82-102]. Praha: Katedra genderových studií.


Pavlík, P. (2009). Hesla: androcentrismus, biologický esencialismus, gender, genderový audit, genderová analýza, genderová dimenze, genderový stereotyp, genderová studia, podpora slaďování rodinného a pracovního života, pohlaví, slaďování rodinného a pracovního života. In J. Malina (ed.), Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (str. 88, 111, 369, 917, 1109, 1299-1230, 3141, 3564, 3922, 3733, 3965). Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-7204-560-0. 


Pavlík, P. (2009). Genderové audity jako nezbytný předpoklad naplňování Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. In Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít? (str. 27-32). Praha: Fórum 50 %.


Pavlík, P. (2009). Country reports: Czech Republic, Hungary. In The gender challenge in research funding: Assessing the European national scenes (str. 92, 101-102). Brussels: Directorate-General for Research Science, Ekonomy and Society.


Smetáčková, I., Pavlík, P., Kolářová, K. (2009) Sexuální obtěžování na vysokých školách: Proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


Kolářová, K., Pavlík, P., Smetáčková, I. Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit: Příručka pro studující vysokých škol. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009.


Pavlík, P. (2008). Equal opportunities for all? Gender politics in the Czech Republic. In S. Baer, M. Hoheisel (eds.), Between success and disappointment: Gender equality policie in an enlarged Europe(str. 191-205). Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, GenderKompetenzZentrum.


Pavlík, P. (2008). Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. In P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (str. 10-23). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P., Smetáčková, I. (2008). Dopady vládní reformy na rovnost žen a mužů. In P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (str. 130-138). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Ženy a muži v genderové perspektivě: gender přináší nový pohled. In I. Smetáčková (ed.),Příručka pro genderově citlivé vedení škol (str. 6-12). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Metodika genderového auditu městského/obecního úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Metodika genderového auditu krajského úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Analýza genderové sensitivity městského úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2007). Analýza genderové sensitivity krajského úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2006). Gender: Úvod do problematiky. In I. Smetáčková (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele (str. 9-13). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2006). Politika rovných příležitostí ve vzdělávání. In I. Smetáčková (ed.), Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele (str. 56-61). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2006). Originální experiment české vlády aneb jak prosazovat politiku rovných příležitostí bez odpovídajícího institucionálního zabezpečení. In H. Hašková, A. Křížková a M. Linková (eds.),Mnohohlasem: Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR.


Pavlík, P. (2006). Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2003 a v roce 2004: kritické čtení. In P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (str. 10-23). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2006). Institucionální a personální zabezpečení politiky rovného zacházení se ženami a s muži. In P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (str. 23-34). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P., Smetáčková, I. (2006). Analýza odměňování žen a mužů ve školství. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2005). Equality without gender: Implementation of the EU initiative EQUAL in the Czech Republic. In A. Jünemann a C. Klement (eds.), The Policy of Gender Equality in the European Union. Baden-Baden: Nomos.


Pavlík, P. (2005). Gender a média. In I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole (str. 53-57). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2005). Gender a věda. In I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole (str. 13-17). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2005). Gender a trh práce. In I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole (str. 32-38). Praha: Otevřená společnost, o.p.s.


Pavlík, P. (2005). O stěhování oboru aneb gender a moc v praxi (str. 40-44). In B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií. Praha: Centrum genderových studií.


Pavlík, P. (2005). Analýza vládních zpráv o plnění Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovnosti mužů a žen (str. 138-157). In B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií. Praha: Centrum genderových studií.


Pavlík, P. (2005). A report on the state of equal opportunities in the Czech Republic: broken promises, window dressing and komplicity (str. 158-171). In B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií.Praha: Centrum genderových studií.


Pavlík, P. (2005). The gender agnosticism of Sociological Review. In J. van Leeuwen-Turnovcová a N. Richter (eds.), Medial Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektion und Codes des Plebejismus(str. 45-55). Mnichov: Friedrich-Schiller-Universität.


"Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen: kritické čtení." V P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Praha: Gender Studies, o.p.s., 2004), 10-20.


"Institucionální a personální zabezpečení politiky rovného zacházení se ženami a muži." V P. Pavlík (ed.),Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Praha: Gender Studies, o.p.s., 2004), 21-32.


"Násilí na ženách". V P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Praha: Gender Studies, o.p.s., 2004), 71-80.


"Zajištění rovného zacházení se ženami a muži v přístupu k ekonomické aktivitě". Spolu s L. Simerskou. V P. Pavlík (ed.), Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Praha: Gender Studies, o.p.s., 2004), 58-70.


Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, ed. (Praha, Gender Studies, o.p.s., 2004).


"Towards an understanding of television broadcast restructuring in the Czech Republic." With Peter Schields. In European Journal of Communication (Thousand Oaks, Calif. and London: SAGE Publications, Ltd., 1999).


"Reexamination of the high mobilitz group-1 protein for self-association and characterization of hydrodynamic properties". Ranatunga, W., Lebowitz, J., Axe, B., Pavlik, P. Kar, S. R., & Scovell, W. M.Biochimica et Biophysica Acta, 1432. (Newton, Mass.: Elsevier Science. S. 1999), 1-12.


"The gender agnosticism of Sociological Review. V Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektionen & Codes des Plebejismus (Mediální prostory v Česku po roce 1989: genderové projekce a kódy plebejismu), Jiřina van Leeuwen-Turnovcová, ed. Jena: Friedrich-Schiller-Universität. (2005)


"Equality Without Gender: Implementation of the EU initiative EQUAL in the Czech Republic. The European Union's Policy of Gender Equality" - Implications of deeper Integration and further Enlargement, Hamburg, Nemecko.


"Genderová problematika v médiích". V I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole - pomůcka pro vyučující ov, on a zsv. (Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2005). 


"Gender a věda". V I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole - pomůcka pro vyučující ov, on a zsv.(Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2005). 


"Gender a trh práce". V I. Smetáčková a K. Vlková (ed.), Gender ve škole - pomůcka pro vyučující ov, on a zsv. (Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2005). 


"O stěhování oboru aneb gender a moc v praxi". V B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií(Praha: Centrum genderových studií, 2005).


"Analýza vládních zpráv o plnění Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovnosti mužů a žen. V B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií (Praha: Centrum genderových studií, 2005).


"A report on the state of equal opportunities in the Czech Republic: broken promises, window dressing and complicity." V B. Knotková (ed.), Ročenka Centra genderových studií (Praha: Centrum genderových studií, 2005).


"Reklama jako zdroj symbolického násilí aneb co symbolizují špatné mediální zákony." Parlamentní zpravodaj, 7, 2000. S. 15-16.


Other Academic Activities

- Member of the Committee for the Fullfilment of the Accord about Removing All Forms of Discrimination against Women of the Czech Governmental Committee for Human Rights (2004-)


- Member of the Academic Board of Gender Studies (2000-)Last change: March 24, 2022 23:24 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Getting to us


Contacts

Gender Studies Program

Faculty of Humanities

Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

tel. +420 224 271 451


Other contactsYour Feedback