Zuzana Kiczková

doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.

 doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


1970 – 1976 vysokoškolské, Filozofická fakulta UK, Bratislava,

         odbor: učiteľstvo, filozofia a nemecký jazyk a literatúra

1976 –1980 interná vedecká ašpirantúra, Filozofická fakulta UK, Bratislava 

1981 – vedecko-akademická hodnosť CSc., FiF UK 

1982 – rigorózna skúška (PhDr.) z odboru filozofia, FiF UK 

1996 – habilitácia (Doc.) z odboru systematická filozofia, FiF UK


Publikační činnost:


Knihy:


Príroda: vzor žena!? Hľadanie alternatív v ekofeminizme. Aspekt, Bratislava 1998, s. 175. ISBN 80-967585-3-5.

Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Univerzita Komenského Bratislava 2000, ISBN 80-223-1429-3.

Pamäť žien. O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovoroch. Iris, Bratislava 2006, ISBN 80-89018-98-3.

Women´s Memory. The Experience of Self-shaping in Biographical Interviews. Iris, Bratislava 2006, ISBN 80-89238-07-6.


Odborné články a eseje:


„The emancipation of Women: A concept that failed.“ In: Gender Politics and Post-Communism. London: Routledge, 1993, s. 84 -94.

„Feministische Ansätze in der Diskusion über nationale Identität.“ In: Frauen zwischen Grenzen. Frankfurt am Main, Campus 1994, s.129 -143. 

„Vzájomný vzťah medzi verejnou a súkromnou sférou z pohľadu žien.“ In: Aspekt 1997, číslo 1. s. 189-196.

„Harmonizácia rolí v zamenstnaní a rodine - utópia, individuálne stratégie či politikum?“ In: Zborník príspevkov zo slovensko-švédskeho seminára konaného v dňoch 3.- 4. novembra 1997 v Bratislave na tému: "Rovnoprávne postavenie žien a mužov v pracovnom procese a v spoločnosti", Bratislava, 1997 s. 8-17.

„Subjekt v pohybe..“ In: Aspekt 1998, č. 1. s. 64-75. 

„Vzájomný vzťah medzi verejnou a súkromnou sférou z pohľadu žien.“ s. 164-171, nemecká verzia : 

„Gegenseitige Beziehung der Öffentlichkeit und Privatheit aus der Gender-Perspektive.“ s. 172-181. In: Ženy v strednej Európe dnes. Zborník zo sympózia konaného v dňoch 20. – 22. mája 1996 v Bratislave na Rakúskom veľvyslanectve. Aspekt 1998, ISBN 80-85549-01-8 

„Ako ženy prijímajú svoju identitu v rodine a spoločnosti.“ In: „Rovnoprávnosť žien a mužov: demokracia v spoločnosti a v rodine“. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára konaného v dňoch 25.-26.mája 1998 v Bratislave, Hotel SOREA, Bratislava 1998, s. 49.-59. 

„Úvod do feministických štúdií. Ako sa rodil pohľad z druhej, feministickej strany na Katedre filozofie a dejín filozofie Univerzity Komenského. In: Aspekt 1998, číslo 1, s. 298-305.

„Čo znamená pre ženy pobyt vo verejnej a privátnej sfére?“ In: Sociálna práca –ľudské práva- vzdelávanie dospelých. Prešov , FF PU, 1998, s. 164-181.

„O myslení matiek: fiktívny rozhovor Zuzany kiczkovej a Sary Ruddick.“ In: Rozhovory Aspektu z rokov 1993 – 1998. Bratislava, Aspekt, 1998, s. 39 - 51. 

„O čom sa diskutuje vo feministickej filozofii?“ In: Filozofia výchovy a problémy vyučovania. Zborník z príspevkov z 2.výročného stretnutia SFZ v Banskej Bystrici 17.-19.septembra 1998, Slovenské filozofické združenie. IRIS, 1999, s. 129 -138.. 

„Was versteckt sich hinter der Feminisierung?“ In: Frauen im vereinten Europa. Internationale Tagung in Erfurt 7. und 8. Mai 1998, Universität Erfurt 1999, s. 147-164.

„Génové manipulácie z hťadiska ekofeminizmu.“ In: Čas a dejiny, Bratislava: Slovenské filozofické združenie, 1999, s. 128 –137. 

Kiczkova, Z., Szapuová M.: Žena – matka – dcéra: Medzi realitou a imagináciou. Konštrukcia ženských obrazov/rolí vo filme Modré z neba. In: Kiczková, Z.: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre, Univerzita Komenského Bratislava 2000, ISBN 80-223-1429-3, s. 115-140.

„Konštrukcia ženských obrazov vo filme Modré z neba. Imaginárne ako nerozhodnuteľnosť o reálnom a ireálnom.“ In: Rodové štúdia v umení a kultúre. Gensdes Studies in Arts and Culture. Sorosovo centrum súčasného umenia – Slovensko, 2000, ISBN 80-89009-91-8, s. 109 -124. 

„Rodová identita ako konštrukcia.“ In: Zuzana Kiczková a kol.: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Vyd. Univerzita Komenského Bratislava 2000, ISBN 80-223-1429-3 str. 5 -10. 

„Why Do We Need Feminist Theories or One More Time about Publicity and Privacy.“ In: G. Jähnert, J.Gohrisch, D.Hahn, H.M.Nickel, I.Peinl, K.Schäfgen (ed), Gender in Transition in Eastern and Central Europe Proceedings, Berlin, trafo verlag, 2001, ISBN 3-89626-326-9. S. 124 -132.

„Rodové stereotypy. O štruktúre a fungovaní rodových stereotypov alebo prečo je dôležité rozlišovať medzi pojmami pohlavie a rod?“ In: Nerovné cesty k rovnosti (Pohľady na ľudské a občianske práva žien na Slovensku) Editorky Erika Kvapilová a Sylvia Porubänová. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 2001 ISBN 80 -89048-02-1. 

„O pamäti žien (Rozhovor so Z. Kiczkovou, filozofkou, teoretičkou eko/feminizmu, koordinátorkou medzinárodného projektu Pamäť žien na Slovensku.“ In: Romboid špeciál 2, č.7 - 8, (2001), roč. XXXVI, str.118 -125.

„Etyka troski i odpowiedzialności albo jak zaczarować „odczarowaną przyrodę“?“ In: Colloquia Communia. Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej. 4.4(71), 2001. Vyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001. ISBN 83-7174-845-0 str.135 -149 

„Sila filozofie spočíva v tom, že sa pýta, aký to má zmysel.“ In: Danica Janiaková: Kedy, ak nie teraz? Rozhovory so slovenskými vedcami. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2001

„O P/pamäti žien,“ In: Romboid, špeciál 2, č.7 - 8 (2001), roč. XXXVI, S.118 -125. 

„Druhé pohlavie z pohľadu d/Druhej,“ In: Kritika@Kontext, 2002/1. Bratislava s. 57- 61.

„Niekoľko poznámok k Analýze stavu rodiny v Slovenskej republike.“ In: Mozaika rodiny, Bratislava: Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 2001, s.5 - 6.

„The Public and the Private from a Feminist Perspektive.“ In: Human Affairs, A Postdisciplinary Journal for Humanities @ Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Vol.13, 2003, s. 44 - 58.

E. Farkašová, M. Szapuová, Z. Kiczková: Die Lage der Frau in der heutigen slowakischen Gesellschaft. In: Marija Wakounig (Hg.) Die gläserne Decke. Frauen in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Studienverlag , Innsbruck, Wien, München, Bozen, 2003, s. 113 -133.

„Problém rodovej identity z pohľadu Simone de Beauvoirovej.“ In: Brnianske prednášky .-Brno: Masarykova univerzita, 2003 s.139-159.

„Nad jej trpiacim/túžiacim telom“ (Reflexia nástennej kresby Veroniky Rónaiovej) In: Veronika Rónaiová, Mapovanie priestoru / mapping of space, Bratislava 2003.

Z. Kiczková, K. Pafková, M. Szapuová: The Concept of Equal Opportunities for Women and Men, or How to Care for Equal Opportunities, In: The Heart of the Matter. The contribution of the ethic of care to social policy in some new EU member states. Sevenhuijsen, S., Švab,A. (eds.) Mirovni Inštitut, Ljubljana , 2004, s. 103 - 122

E. Farkašová, Z. Kiczková, M. Szapuová: Rodovo diferencovaný pohľad na človeka /spoločnosť, In: Teodor Kollárik a kol.: Sociálna psychológia , Univerzita Komenského Bratislava 2004 , s. 217 - 229. 

Z. Kiczková, M.Szapuová: Rovnosť príležitostí cez prizmu etiky starostlivosti, In: Sociálmí práce/ Sociálna práca. Časopis pro teorii, praxi a vzdělávaní v sociální práci, Brno, 2005/3, s. 56 -70.

„ Rodové štúdiá na Slovensku.“ In: GENDER –ROD v pedagogickom výskume a praxi, Zostavil prof. Ladislav Macháček, Trnava, Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, 2006, s.7 - 27.


Překlady:


Nagl-Docekal, Ženská estetika alebo "utópia zvláštneho"? s. 25-43, In: B. Weisshauptová, Eros a logos: ich nezohľadnená dialektika a vylúčenie ženskosti logizáciou lásky. s. 42-57, In: H. Nagl-Docekalová, B. Weisshauptová, E. Fox-Kellerová, L. Codeová: Štyri pohľady do feministickej filozofie, Archa, Bratislava 1994, 147 s. (Preklad z nemčiny)

M. Fürstová - J. Trinks, Filozofia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1996, 322 s. (Preklad z nemčiny) ISBN 80-08-002794. *

* 11. 6. 1997 v Bratislave udelená cena Mateja Bela za rok 1996 v kategórii spoločenských vied za preklad diela Mária Fürstová a Jürgen Trinks: Filozofia. Udelil Literárny fond, Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad.

A. Maihofer, Rod jako hegemonistický diskurz a spoločensko-kultúrny spôsob existencie. (Odborný preklad z nemčiny) In: Aspekt 1998, číslo 1. S. 54.-63.

C. Klinger, Dva kroky vpred, jeden vzad - a ten štvrtý ponad ne. (Odborný preklad z nemčiny), In: Aspekt 1998, číslo 1. S. 4.-9. 

A. Braitová, Feministická filmová tvorba medzi dekonštrukciou a utópiou: antikonematografia, ženská estetika a ´nový´ Hollywood. In: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre, Univerzita Komenského Bratislava 2000, s. 106-114.


Granty a stipendia:


1991 – 6 týždňov, Institut für Zoologie (Biozentrum) , Institut für Philosophie, 

Universität Wien 

1997 – 2 týždne, Interuniversitäre Koordinationstelle für Frauenforschung, Wien

1999 – 1 týždeň, Interuniversitäre Koordinationstelle für Frauenforschung und 

Akademie der Bildenden Künste, Wien 

- 2001/2002 jedno týždňový prednáškový pobyt na univerzita v Brémach v rámci mobility učiteľov programu Socrates/Erasmus 

- 2003/2004 jedno týždňový prednáškový pobyt na univerzita v Brémach v rámci mobility učiteľov programu Socrates/Erasmus 

- 2004/2005 jedno týždňový prednáškový pobyt na univerzita v Brémach v rámci mobility učiteľov programu Socrates/Erasmus


Granty:


2002-2004 - koordinátorka slovenského tímu projektu „GEBIGE“- 

Genderbeziehungen im Spiegel biographischer Selbstpräsentation und 

gesellschaftlicher Entwicklung, v rámci programu Sokrates/Grundvig 2

2003-2004 - členka projektu Vzdelávanie k rovnosti príležitostí ako nástroj eliminácie diskriminácie žien, v rámci nadácie EKOPOLIS, Tvoja Zem

2003-2004 -členka projektu „GILE“ - Generationsuebergreifendes interkulturelles Lernen in Europa, v rámci Sokrates/Grundvig 2

2003-2005 – členka výskumného projektu Feministická filozofia v kontexte súčasného filozofického myslenia, Grant VEGA – 

2004-2006 – koordinátorka slovenského tímu projektu „EFID“- Europäische Frauen im Dialog, v rámci programu: Sokrates/GRUNDVIG-1,

2004-2005 -členka projektu „POWER“- Promotion of Woman in European Regions, v rámci programu Sokrates/ Grundvig 2

2004-2006 -členka výskumného projektu Výskum rovnosti príležitostí žien a mužov v oblasti vedy a výskumu ako špecifického segmentu trhu práce, v rámci SOP Ľudské zdroje

2005-2008 -koordinátorka projektu Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí na základe Gender Mainstreamingu, v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, Európsky Sociálny fond

2005-2008 -členka projektu Gender Mainstreaming na pracoviskách reprodukčného zdravia, v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, Európsky Sociálny fond

2005-2007 - členka výskumného projektu „KNOWING“- Knowledge, Institutions and Gender: an East-West Comparative Study,


Další odborné aktivity:


členka IAPh

členka skúšobnej komisie pre štátne skúšky v študijnom odbore filozofia

členka spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia, vedný odbor systematická filozofia

školiteľka doktorandského štúdia

členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR

členka Vedeckej rady FiF UK

členka Komisie pre rovnosť príležitostí postavenie žien v spoločnosti pri Výbore Národnej rady 

Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien spoločnosti


Poslední změna: 7. listopad 2016 13:32 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontaktyTajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám