• Aktuality

Aktuality


Call for papers: Sociologie a sociální teorie zdraví, způsobilosti a hendikepu

Návrh monotematického čísla, Sociologický časopis


Hostující Editor/ky čísla: Kateřina Kolářová, Martina Winkler, Filip Herza


Konceptualizace zdraví a nemoci, forem stigmatizace, hendikepu a znevýhodnění či fungování ústavních institucí doposud zásadně ovlivňují sociologické a sociálněvědné diskuze (srov. Goffmann, Parsons, Zola, aj.). Současné konceptualizace rizikové společnosti, medikalizace, biomedikalizace a reflexivní modernity pak dále dokumentují, že „život jako takový“, slovy Nikolase Rose (2007), se stal jedním z klíčových témat současné sociální teorie. Tyto proudy sociologického zkoumání pojmenovávají zásadní proměny nejenom na poli politik zdraví, biomedikalizace společenských struktur a technologií těla, ale obecně proměny „politického“ v kontextu pozdně kapitalistické globalizované společnosti.


Zároveň se již od poloviny minulého století v zahraničí rozvíjí obor disability studies, který studuje formy i struktury systematického znevýhodnění a dynamiky exkluze a inkluze lidí s postižením. Disability studies také tematizují, jakými způsoby se preskripce zdatnosti a zdraví ustavují jako společenský normativ, jak formují individuální i kolektivní prožívání tělesnosti, identit, i možnosti aktérství.


Navrhované monotematické číslo si klade za cíl nabídnout prostor k dialogu mezi různými proudy a podobory sociologie (sociologie medicíny, gender studies, teorie moderny, sociologie hendikepu aj.) a disability studies. Tento dialog je zvláště produktivní v tématech v současnosti dobře ustavených i v české sociologii, jako je problematika stárnutí, umírání a „čtvrtého věku“, proměna ústavní péče a proces tzv. deinstitucionalizace, politiky sociálního státu, formy sociálního vyloučení, prekarizace a chudoby, i emancipačních a sociálních hnutí nesených zájmy lidí s postižením. Tento dialog také slibuje prohloubení a obohacení reflexe sociálních procesů specificky v českém a východoevropském kontextu. Navrhované monotematické číslo zve k mapování toho, jakým způsobem se odehrávají proměny v uvažování o zdraví a nemoci, péči a zabezpečení, zdatnosti a nemohoucnosti, životě a smrti v kontextu „transformací“ společenských režimů a politicko-ideologických rámců mezi státním socialismem a neoliberálním kapitalismem, včetně jeho re-strukturací posledních let.


Záměrem monotematického čísla je představit témata, která rezonují v českém prostředí a přemýšlet o nich z genderové a feministické perspektivy. Téma těla a tělesnosti je bytostně interdisciplinární. Velmi proto uvítáme texty, které svou povahou nabídnou inspiraci pro genderová a feministická studia z různých disciplín. Připravované číslo časopisu si klade za cíl prezentovat témata, kterým se v českém kontextu nedostává zatím výraznější pozornosti. Uvítáme příspěvky, které se zaměřují (nicméně nemusejí se omezovat) na následující témata:· Morální ekonomie „postižení“ a koncept sociálního státu mezi státně socialistickým zřízením a postsocialismem


· Formování a mechanismy udržování a narušování symbolického řádu ne/způsobilosti a „postižení“


· Zdraví jako „morální“ imperativ


· Proměna expertních diskurzů, formování laických a kolektivních forem expertízy


· Formy (individuálních a kolektivních) emancipačních diskurzů, strategií a platforem


· Transnacionální překlady politik „postižení“ a jejich dynamika


· Politiky inkluze a formy sociálního vyloučení


· Ústavní péče a proces de-institucionalizace


· Formování biopolitik „postižení“


· Diskurzy (genetického) rizika


· Intersekcionální metodologie disability studiesV případě zájmu o publikaci v připravovaném monotematickém čísle, zašlete abstrakt příspěvku nejpozději do 25. srpna 2017 na adresu redakce casopis@soc.cas.cz a také na adresy hostujících editorů/ek: mwinkler@uni-bremen.de, filipherza@gmail.com. Do předmětu uveďte „Sociologie postižení“. Konečné verze textů očekáváme do 15. ledna 2018. Uvítáme rovněž odborné recenze a zprávy relevantní k tématu monotematického čísla. Více informací ohledně formální stránky rukopisů naleznete na internetových stránkách Sociologického časopisu, http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/4-pokyny-pro-autory. Plánované číslo vyjde během roku 2019.Kateřina Kolářová, Martina Winkler, Filip Herza, hostující editor/kyVáš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám