• Aktuality

AktualityVánoční prázdniny

20. prosince 2017


Žena a literatura v arabském světě

Žena a literatura v arabském světě

2. listopadu 2017Call for papers:Sociologický časopis

Návrh monotematického čísla, Sociologický časopis

Sociologie a sociální teorie zdraví, způsobilosti a hendikepu

Hostující Editor/ky čísla: Kateřina Kolářová, Martina Winkler, Filip Herza

Konceptualizace zdraví a nemoci, forem stigmatizace, hendikepu a znevýhodnění či fungování ústavních institucí doposud zásadně ovlivňují sociologické a sociálněvědné diskuze (srov. Goffmann, Parsons, Zola, aj.). Současné konceptualizace rizikové společnosti, medikalizace, biomedikalizace a reflexivní modernity pak dále dokumentují, že „život jako takový“, slovy Nikolase Rose (2007), se stal jedním z klíčových témat současné sociální teorie. Tyto proudy sociologického zkoumání pojmenovávají zásadní proměny nejenom na poli politik zdraví, biomedikalizace společenských struktur a technologií těla, ale obecně proměny „politického“ v kontextu pozdně kapitalistické globalizované společnosti.

Zároveň se již od poloviny minulého století v zahraničí rozvíjí obor disability studies, který studuje formy i struktury systematického znevýhodnění a dynamiky exkluze a inkluze lidí s postižením. Disability studies také tematizují, jakými způsoby se preskripce zdatnosti a zdraví ustavují jako společenský normativ, jak formují individuální i kolektivní prožívání tělesnosti, identit, i možnosti aktérství.

Navrhované monotematické číslo si klade za cíl nabídnout prostor k dialogu mezi různými proudy a podobory sociologie (sociologie medicíny, gender studies, teorie moderny, sociologie hendikepu aj.) a disability studies. Tento dialog je zvláště produktivní v tématech v současnosti dobře ustavených i v české sociologii, jako je problematika stárnutí, umírání a „čtvrtého věku“, proměna ústavní péče a proces tzv. deinstitucionalizace, politiky sociálního státu, formy sociálního vyloučení, prekarizace a chudoby, i emancipačních a sociálních hnutí nesených zájmy lidí s postižením. Tento dialog také slibuje prohloubení a obohacení reflexe sociálních procesů specificky v českém a východoevropském kontextu. Navrhované monotematické číslo zve k mapování toho, jakým způsobem se odehrávají proměny v uvažování o zdraví a nemoci, péči a zabezpečení, zdatnosti a nemohoucnosti, životě a smrti v kontextu „transformací“ společenských režimů a politicko-ideologických rámců mezi státním socialismem a neoliberálním kapitalismem, včetně jeho re-strukturací posledních let.

Záměrem monotematického čísla je představit témata, která rezonují v českém prostředí a přemýšlet o nich z genderové a feministické perspektivy. Téma těla a tělesnosti je bytostně interdisciplinární. Velmi proto uvítáme texty, které svou povahou nabídnou inspiraci pro genderová a feministická studia z různých disciplín. Připravované číslo časopisu si klade za cíl prezentovat témata, kterým se v českém kontextu nedostává zatím výraznější pozornosti. Uvítáme příspěvky, které se zaměřují (nicméně nemusejí se omezovat) na následující témata:

· Morální ekonomie „postižení“ a koncept sociálního státu mezi státně socialistickým zřízením a postsocialismem

· Formování a mechanismy udržování a narušování symbolického řádu ne/způsobilosti a „postižení“

· Zdraví jako „morální“ imperativ

· Proměna expertních diskurzů, formování laických a kolektivních forem expertízy

· Formy (individuálních a kolektivních) emancipačních diskurzů, strategií a platforem

· Transnacionální překlady politik „postižení“ a jejich dynamika

· Politiky inkluze a formy sociálního vyloučení

· Ústavní péče a proces de-institucionalizace

· Formování biopolitik „postižení“

· Diskurzy (genetického) rizika

· Intersekcionální metodologie disability studies

V případě zájmu o publikaci v připravovaném monotematickém čísle, zašlete abstrakt příspěvku nejpozději do 25. srpna 2017 na adresu redakce casopis@soc.cas.cz a také na adresy hostujících editorů/ek: , filipherza@gmail.com. Do předmětu uveďte „Sociologie postižení“. Konečné verze textů očekáváme do 15. ledna 2018. Uvítáme rovněž odborné recenze a zprávy relevantní k tématu monotematického čísla. Více informací ohledně formální stránky rukopisů naleznete na internetových stránkách Sociologického časopisu, http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/4-pokyny-pro-autory. Plánované číslo vyjde během roku 2019.

Kateřina Kolářová, Martina Winkler, Filip Herza, hostující editor/ky

23. června 2017Genderiáda

Soutěž Genderiáda představuje příležitost, jak se vyjádřit k rovnosti či nerovnosti žen a mužů. Středoškoláci a středoškolačky, máte možnost ukázat, jak se díváte na témata jako domácí násilí, sexismus v reklamě nebo platová nerovnost.

4. května 2017
GOD IS NOT WORKING ON SUNDAY!

GOD IS NOT WORKING ON SUNDAY!

"BEST FILM" at the China Women´s Film Festival 2016    http://ucca.org.cn/en/program/china-womens-film-festival-ucca-2/

"AUDIENCE AWARD" at the International WOmen´s Film Festival Cologne 2016    http://www.frauenfilmfestival.eu

"BEST FILM AWARD" at the MIC Genero Festival Mexico   http://www.micgenero.com/index.php/programa

"BEST DIRECTOR" at "CINE WOMEN 2015"  http://www.womenartconnect.com/cinewomen.php

"BEST HUMAN RIGHTS FILM 2015" of the city of Dresden. MOVE IT! Filmfestival, Dresden, Germany  http://www.moveit-festival.de/archives/2870

"PLATINUM AWARD: BEST FEATURE LENGHT DOCUMENTARY 2016" at International Film Festival on womens rights and social issues, Indonesia      http://internationalfilmfestivals.org/IFFWSZ/about_iffwsz.htm

"BEST DIRECTOR" at Berlin Independent Film Festival 2016   http://www.berlinfest.com/

"BEST DOCUMENTARY" 2nd award at the 12 month Film festival     http://12mff.com/movie/god-is-not-working-on-sunday/

12. dubna 2017ATGENDER

Call for papers and contributions

Bridging gender research and policy making: missing links, good practices, future scenarios

19. prosince 2016Volby do AS FHS UK zahájeny

28. listopadu 2016


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám