• Lidé
 • Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová


 • Kancelář: 2.40

 • e-mail: tereza.jiroutovakynclova@fhs.cuni.cz

 • telefon: 224  271  451


Konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS .


Oborové zaměření:

feministicky orientovaná literární teorie, postkoloniální a dekoloniální myšlení, kulturní studia genderová perspektiva nacionalismu, studia hranice, kritická diskursivní analýza, současná etnická a regionální literatura USA, chicanská literatura a feminismus, kulturní studia, geografický a kulturní region mexicko-amerického pohraničí, femi(ni)cida


Vzdělání:


2017

Ph.D. / anglická filologie / Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

disertační práce: Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldúa’s Identity Politics; udělena Cena Martina Hilského za vynikající disertační práci

2009

Mgr. / genderová studia / Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova


2005

Mgr. / anglistika-amerikanistika a politologie / Filozofická fakulta, Univerzita Karlova


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

KNIHY


 • Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek. Brno: HOST, 2011; společně s Dagmar Pegues.

 • Gender v textu a obraznosti: Představa, utopie, maska, sen a fantazie. Praha: Gender Studies, 2016; spolueditorka Blanka Knotková Čapková.


HOSTUJÍCÍ EDITORKA

 • v přípravě: Gender, náboženství a spiritualita, , monotematické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, společně s Blankou Knotkovou Čapkovou a Ivy Helman

 • Gender v populární kultuře, monotematické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, 2022 (roč. 23), číslo 1, společně s Ivou Baslarovou “Editorial: Dynamické formy a žánry: Reprezentace genderu v populární kultuře.”

  Gender a výzkum / Gender and Research, 2017 (roč. 18) číslo 2, 3-12.  https://www.genderonline.cz/magno/gav/2022/mn1.php

 • Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu, speciální číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, společně s Blankou Knotkovou Čapkovou “Editorial: Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu a analýzy „zjinačujících“ reprezentací” in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, pp. 2-15.


KAPITOLY V KNIZE

 • “Unweaving Silence, Weaving (Feminist) Voices.” inLiška, Pavel, Mudry, Robin R., (eds.), TEXTile Manifestoes. Prague: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2022, Pp. 161-176.

 • “Nezlomní andělé na mexicko-americké hranici: Doslov k prvnímu českému překladu chicanského románu” in Luis Alberto Urrea, Dům polámaných andělů. Praha: Vyšehrad, 2021, Pp. 332-348.

 • “Rozbít kruhy mlčení. Rozhovor s Hanou Havelkovou” in Věra Sokolová, Ľubice Kobová (eds.), Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitich studií, 2019, Pp. 403-409.

 • “Queering ang Gendering Aztlán: Anzaldúa’s Feminist Reshaping of the Chicana/o Nation in the U.S.-Mexico Borderlands” in Elbert Decker, Jessica, Winchock Dylan (eds.), Borderlands and Liminal Subjects: Transgressing the Limits in Philosophy and Literature. New York, Palgrave, Macmillan, 2017, Pp. 145-166.

 • “Ke Slavoji Žižekovi” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 625-632; společně s Tomášem Chudým.

 • “K Janice Radwayové” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 239-245.

 • “Ethnicity, Nationality, and Race: Two Stories of/on Borders” in El Mundo Zurdo 3, eds. Larissa Mercado-López, Sonia Saldívar-Hull, and Antonia Castañeda, San Francisco: Aunt Lute Books, 2013, Pp. 75-90.

 • “Elaine Showalterová: Jejich vlastní literatura. Britské spisovatelky od Brontëové k Lessingové” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, eds. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 639-647.

 • “Edward Wadie Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, ed. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 621-629.

 • “La Malinche: Diskursy autonomie a zrady na pomezí kultur a jazyků” in Knotková Čapková, Blanka et al. Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha, Fakulta humanitních studií a Gender Studies, 2011, Pp. 207-216.

 • “Gender jako metodologická kategorie literárních analýz” in Knotková Čapková, Blanka et. al. Tváří v tvář, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 8-30; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou and Janem Matonohou.

 • “Bezdětné matky: Předmluva k českému vydání” in: Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 9-23; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou.

 • “Otcovství bez dětí, mužství bez dětí: předmluva k českému vydání” in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt otcem. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 5-14.

 • “Gender Aspects of Education in the Czech Republic“ in Włodarczyk, Justyna (ed.), Gender Issues 2008: Gender-Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovak Republic and Ukraine, Warsaw: Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw, 2008, Pp. 9-46; společně s Irenou Smetáčkovou, Kristýnou Ciprovou a Lindou Sokačovou

 • “Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži” in: Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, ed. Helena Skálová, Praha: Gender Studies, o.p.s., 2008, Pp. 18-21.

 • “Analýza genderových vztahů v Erbenově Kytici: Úvodní studie k diplomové práci” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2005-2006, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2007, Pp. 293-309.


ČLÁNKY V IMPAKTOVANÝCH ČASOPISECHČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

 • “Postkoloniální, dekoloniální a genderové paralely v možnostech reprezentace ženství a tzv. druhých.” Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2021, 75(1-2), 18–31.

  https://doi.org/10.37520/amnph.2021.003

 • “Elastic, Yet Unyielding: The U.S.-Mexico Border and Anzaldúa's Oppositional Rearticulations of the Frontier” in European Journal of American Studies, Vol.9, No. 3, 2014.

  http://ejas.revues.org/10384

 • “Frontier Cartographies: Bharati Mukherjee‘s Jasmine from the Perspective of Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness” in Families: A Journal of Representations; Vol. 9 No. 2 & Vol. 10, No. 1, 2012, Pp. 74-94.

 • “Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně “Žiješ, protože tě rodiče chtěli” z hlediska kritické diskursivní analýzy” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2/2006, Pp. 51-57.

  https://www.genderonline.cz/pdfs/gav/2006/02/10.pdf

 • “Constructing Mestiza Consciousness: Gloria Anzaldúa’s Literary Techniques in Borderlands/La Frontera – The New Mestiza” in Human Architecture - Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Boston: University of Massachusetts, Vol. IV, Summer 2006, Pp. 43-56.


RECENZE


 • “O jazyku kriticky aneb Aby „hezky česky“ neznamenalo „patriarchálně“,“ in Gender a výzkum / Gender and Research 1/2019, Pp. 164-170.

 • “Literární kritika jako feministická platforma,“ in Gender a výzkum / Gender and Research 2/2018, Pp. 159-163.

 • “Dialogy o dialogu” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1/2013, Pp. 101-104.

 • “Blok č. 2: Česká literatura v perspektivách genderu“ in Česká literatura, 1/2011, Pp. 124-128.

 • “Libuše Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky – recenze” in Střed, 2/2010, Pp. 128-135.

 • “V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2007-2008, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2009, Pp. 314-320.

 • “Recensioni: V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, a cura di P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová.” Překlad: Ines Berra. eSamizdat, 2008, Volume VI, Issue 2-3, Pp. 380-384.

 • “Mileva Einstein: recenze knihy Desanky Trbuhovićové-Gjurićové Ve stínu Alberta Einsteina: tragický život Milevy Einsteinové-Marićové“ in www.ta-gita.cz 12.9.2007.

PŘEKLADY


 • Milada, režie David Mrnka, NETFLIX 2017, překlady a odborná konzultace všech verzí scénáře

 • Žižek, Slavoj: “Přízrak ideologie“ in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 633-678.

 • Radway, Janice: “Institucionální prostředí a vydávání milostné beletrie” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 246-291.

 • Colebrook, Claire: “Od radikálních reprezentací k tělesnému stávání se: Feministická filosofie Genevieve Lloydové, Elizabeth Groszové a Moiry Gatensové” in Česká literatura, Vol. 62, No. 4, 2014, Pp. 600-618.

 • Giddens, Anthony: Sociologie, Praha: Argo, 2013. (spolupřekladatelky: Blanka Knotková Čapková, Zuzana Krulichová a Daniela Orlando).

 • Překlady povídek chicanských autorek Glorie Anzaldúy, Sandry Cisneros, Heleny Márie Viramontes, Almy Luz Villanuevy, Giny Valdés a Mary Helen Ponce in Dagmar Pegues, Tereza Kynčlová (eds.): Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011.

 • Guðmundsdóttir, Sigþrúður: Island: “Úvod do legislativy a schémata podpory obětí znásilnění” in Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 66-72.

 • Moir, Rita: Kruh ze židlí in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 113-127.


POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY


 • “Mosty k sousedům. Chicanský román Luise Alberta Urrey” in A2, 23/2020, Pp. 6.

 • “Ve výkladní skříni” in ELLE, duben 2020, Pp. 88-90.

 • “Změna jazyka, změna myšlení, změna našeho vztahu k cizincům a cizinkám“ in Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy, Brno: Nesehnutí, 2009, Pp. 16-17.

 • Odborné komentáře k textům in GITA černá na bílé, ed. Tamara Nováková a Magdalena Hort, Praha: Genderová a informační tisková agentura GITA, 2008;  společně s Blankou Knotkovou Čapkovou

 • “Kterak psychosomatika “vyvrátila” feminismu” in A2 – kulturní týdeník, Praha, 5.9. 2007.

 • “Poklady Krymu” in: Magazín Outdoor, Číslo 4/2003, Praha: V-Press.


GRANTY


2015

spoluřešitelka

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Specifický vysokoškolský výzkum, projekt č. 26023702 Gender v textu a obraznosti; s Blankou Knotkovou Čapkovou

2011-2013

členka výzkumného týmu

grant Grantové agentury Univerzity Karlovy, č. 432011, Texty v oběhu: reprezentace, ideologie, cirkulace; s Richardem Müllerem, Josefem Šebkem, Janem Matonohou a Tomášem Chudým

2011

spoluřešitelka

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Specifický vysokoškolský výzkum, projekt č. 263701 Gender v interdisciplinární perspektivě; s Blankou Knotkovou Čapkovou

2010

spoluřešitelka

spoluřešitelka, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Specifický vysokoškolský výzkum, Gender jako metodologická kategorie literárních analýz; s Blankou Knotkovou Čapkovou a Janem Matonohou

2009 – 2011

řešitelka

grant Grantové agentury Univerzity Karlovy, č. 259210; Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek: jižanská a chicanská ženská literatura, společně s Dagmar Pegues.

2008

Visiting Researcher

Sasakawa Foundation, University of Texas, Austin, USA


ČLENSTVÍ

 • 2016+  MESEA - The Society for Multi-Ethnic Studies: Europe and the Americas

 • 2014+ Genderová expertní komora ČR

 • 2009+ Society for the Study of Gloria Anzaldúa


Poslední změna: 22. únor 2023 09:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


tajemnice studijního programu


tel. +420 224 271 451


Všechny kontakty


Jak k nám