• Lidé
  • Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová


Oborové zaměření:

feministicky orientovaná literární teorie, gender v literatuře, postkoloniální a dekoloniální studia, současná etnická a regionální literatura USA, chicanská literatura, teorie hranice, kulturní studia


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS .Vzdělání:

2017 Ph.D. / anglická filologie / Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (disertační práce: Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldúa’s Identity Politics; udělena Cena Martina Hilského za vynikající disertační práci)


2009 Mgr. / genderová studia / Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova 2


2005 Mgr. / anglistika-amerikanistika a politologie / Filozofická fakulta, UK


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

KNIHY

Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011; společně s Dagmar Pegues.

Gender v textu a obraznosti: Představa, utopie, maska, sen a fantazie, Praha: Gender Studies, 2016; spolueditorka Blanka Knotková Čapková.


HOSTUJÍCÍ EDITORKA

Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu, speciální číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, společně s Blankou Knotkovou Čapkovou “Editorial: Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu a analýzy „zjinačujících“ reprezentací” in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, Pp. 2-15.


KAPITOLY V KNIZE

“Queering ang Gendering Aztlán: Anzaldúa’s Feminist Reshaping of the Chicana/o Nation in the U.S.-Mexico Borderlands” in Elbert Decker, Jessica, Winchock Dylan (eds.), Borderlands and Liminal Subjects: Transgressing the Limits in Philosophy and Literature. New York, Palgrave, Macmillan, 2017, Pp. 145-166.


“Ke Slavoji Žižekovi” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 625-632; společně s Tomášem Chudým


“K Janice Radwayové” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 239-245.


“Ethnicity, Nationality, and Race: Two Stories of/on Borders” in El Mundo Zurdo 3, eds. Larissa Mercado-López, Sonia Saldívar-Hull, and Antonia Castañeda, San Francisco: Aunt Lute Books, 2013, Pp. 75-90.


“Elaine Showalterová: Jejich vlastní literatura. Britské spisovatelky od Brontëové k Lessingové” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, eds. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 639-647.


“Edward Wadie Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, ed. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 621-629.


“La Malinche: Diskursy autonomie a zrady na pomezí kultur a jazyků” in Knotková Čapková, Blanka et al. Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha, Fakulta humanitních studií a Gender Studies, 2011, Pp. 207-216.


“Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice” in Matonoha, Jan (ed.), Česká literatura v perspektivách genderu, Praha: AV ČR, 2010, Pp. 91-103.


“Gender jako metodologická kategorie literárních analýz” in Knotková Čapková, Blanka et. al. Tváří v tvář, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 8-30; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou and Janem Matonohou


“Bezdětné matky: Předmluva k českému vydání” in: Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 9-23; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou


“Otcovství bez dětí, mužství bez dětí: předmluva k českému vydání” in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt otcem. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 5-14.


“Gender Aspects of Education in the Czech Republic“ in Włodarczyk, Justyna (ed.), Gender Issues 2008: Gender-Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovak Republic and Ukraine, Warsaw: Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw, 2008, Pp. 9-46; společně s Irenou Smetáčkovou, Kristýnou Ciprovou a Lindou Sokačovou.


“Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži” in: Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, ed. Helena Skálová, Praha: Gender Studies, o.p.s., 2008, Pp. 18-21.


“Analýza genderových vztahů v Erbenově Kytici: Úvodní studie k diplomové práci” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2005-2006, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2007, Pp. 293-309.


ČLÁNKY V IMPAKTOVANÝCH ČASOPISECH

“Prospects of Anzaldúan Thought for a Czech Future“ in SIGNS: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 37, No. 1, Autumn 2011, Pp. 23-29.


ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

“A Contextual Interpretation of This Bridge Called My Back: Nationalism, Androcentrism and the Means of Cultural Representation” in Camino Real. Estudios de las Hispanidades Norteamericanas, Vol. 10, No. 13, 2018, Pp. 27-45.


“Tři proti dualismu: Postkoloniální re/interpretace hybridních postav chicanské femininity” in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, Pp. 56-77.


“On Border and On Murder: Juárez Femi(ni)cides” in Central European Journal of International and Security Studies; Vol.3, 2015, Pp. 154-174.


“Elastic, Yet Unyielding: The U.S.-Mexico Border and Anzaldúa's Oppositional Rearticulations of the Frontier” in European Journal of American Studies, Vol.9, No. 3, 2014, unpag. http://ejas.revues.org/10384.


“Frontier Cartographies: Bharati Mukherjee‘s Jasmine from the Perspective of Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness” in Families: A Journal of Representations; Vol. 9 No. 2 & Vol. 10, No. 1, 2012, Pp. 74-94.


“Teorie (mexickoamerické) hranice: Mestické vědomí Glorie Anzaldúy” in Gender, rovné příležitosti, výzkum; Vol. 13, No. 2, 2012, Pp. 50-59.


“Interpreter, Inerlocutor, Intermediary, Traitress: An Exemplary Figure in Chicana Literature and Culture“ in British and American Studies Annual; Vol. 5, 2012, Pp. 95-111.


“Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně “Žiješ, protože tě rodiče chtěli” z hlediska kritické diskursivní analýzy” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2/2006, Pp. 51-57.


“Constructing Mestiza Consciousness: Gloria Anzaldúa’s Literary Techniques in Borderlands/La Frontera – The New Mestiza” in Human Architecture - Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Boston: University of Massachusetts, Vol. IV, Summer 2006, Pp. 43-56.


RECENZE

“Literární kritika jako feministická platforma“ in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, Pp. 159-163.


“Dialogy o dialogu” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1/2013, Pp. 101-104.


“Blok č. 2: Česká literatura v perspektivách genderu“ in Česká literatura, 1/2011, Pp. 124-128.


“Libuše Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky – recenze” in Střed, 2/2010, Pp. 128-135.


“V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2007-2008, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2009, Pp. 314-320.


“Recensioni: V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, a cura di P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová.” Překlad: Ines Berra. eSamizdat, 2008, Volume VI, Issue 2-3, Pp. 380-384.


“Mileva Einstein: recenze knihy Desanky Trbuhovićové-Gjurićové Ve stínu Alberta Einsteina: tragický život Milevy Einsteinové-Marićové“ in www.ta-gita.cz 12.9.2007.


PŘEKLADY

Žižek, Slavoj: “Přízrak ideologie“ in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literature, Praha: Academia, 2014, Pp. 633-678.


Radway, Janice: “Institucionální prostředí a vydávání milostné beletrie” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 246-291.


Colebrook, Claire: “Od radikálních reprezentací k tělesnému stávání se: Feministická filosofie Genevieve Lloydové, Elizabeth Groszové a Moiry Gatensové” in Česká literatura, Vol. 62, No. 4, 2014, Pp. 600-618.


Giddens, Anthony: Sociologie, Praha: Argo, 2013. (spolupřekladatelky: Blanka Knotková Čapková, Zuzana Krulichová a Daniela Orlando)


Překlady povídek chicanských autorek Glorie Anzaldúy, Sandry Cisneros, Heleny Márie Viramontes, Almy Luz Villanuevy, Giny Valdés a Mary Helen Ponce in Dagmar Pegues, Tereza Kynčlová (eds.): Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011.


Guðmundsdóttir, Sigþrúður: Island: “Úvod do legislativy a schémata podpory obětí znásilnění” in Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 66-72.


Moir, Rita: Kruh ze židlí in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 113-127.


POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY

“Změna jazyka, změna myšlení, změna našeho vztahu k cizincům a cizinkám“ in Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy, Brno: Nesehnutí, 2009, Pp. 16-17. Odborné komentáře k textům in GITA černá na bílé, eds. Tamara Nováková a Magdalena Hort, Praha: Genderová a informační tisková agentura GITA, 2008; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou


“Kterak psychosomatika “vyvrátila” feminismu” in A2 – kulturní týdeník, Praha, 5.9. 2007.


“Poklady Krymu” in: Magazín Outdoor, Číslo 4/2003, Praha: V-Press.


GRANTY

2009 – 2011 řešitelka grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy, č. 259210; Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek: jižanská a chicanská ženská literatura, společně s Dagmar Pegues.


2008 Sasakawa Foundation, Visiting Researcher, University of Texas, Austin, USA


Poslední změna: 16. září 2019 14:25 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Tatiana Badurová - tajemnice katedy


Jak k nám