• Studium

Studium

Přijímací zkoušky do programu GS

Veškeré informace týkající se administrativních záležitostí přijímacího řízení na FHS UK (termíny, přihlášky, studijní nabídka, přijímací zkouška z cizího jazyka, atd.) naleznete na webových stránkách FHS UK, v sekci Uchazeči.


Ucelené a podrobné informace o přijímacím řízení do obou studijních forem magisterského programu genderových studií FHS UK naleznete v oborové sekci GS v navazujících magisterských studijních programech na webových stránkách fakulty.


Požadovaná literatura (pro obě formy studia):

1. RENZETTI, C. M.; CURRAN, D. J. Ženy, muži a společnost. Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, 2003.

2. OATES-INDRUCHOVÁ, L. (ed.). Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: SLON, 1998.

3. BOURDIEU, P. Nadvláda mužů. Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, 2000.

4. MORRIS, P. Literatura a feminismus. Host, Brno 2000.

5. HAVELKOVÁ H., OATES-INDRUCHOVÁ, L. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015.


Popis přijímací zkoušky z oboru (odborného textu):

Písemný odborný test bude obsahovat pět otázek, a to jednu z každé knihy požadované literatury (viz výše). Důraz v podobě detailnější formulace otázek bude kladen zejména na první dvě knihy z požadovaného seznamu, tj. Ženy, muži a společnost, a Dívčí válka s ideologií. U knihy 3) tj. Nadvláda mužů se předpokládá základní orientace ve struktuře textu a porozumění jeho hlavním myšlenkám. U knihy Literatura a feminismus doporučujeme zaměřit se na I. část ( str. 11-103), u páté knihy Vyvlastněný hlas doporučujeme nastudovat Úvod, a dále jednu z kapitol dle vlastního výběru).


Struktura magisterského programu GS

Potřebný počet ECTS kreditů k ukončení studia = 120

P = povinné kurzy


Povinné kurzy

56

Povinně volitelné kurzy

min 52

Volitelné kurzy

max 12

Státní závěrečná zkouška

0

Obhajoba diplomové práce

0

Celkem:

120

I. semestr:

 Počet ECTS kreditů za P kurzy:

1. P - Stylistika, argumentace a literární teorie (Knotková-Čapková)

8

2. P - Metodologické přístupy v genderových studiích (Pavlík) 

8

3. P - Historie feministických teorií (Havelková)

824

II. semestr:

 Počet ECTS kreditů za P kurzy:

1. P - Diplomní seminář I.

3

2. P - Gender, sexualita a politika identity (Sokolová)

8

3. P - Feministická kulturní studia (Kolářová)     

8

.

19

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 1. roku studia

43

III. semestr:  

Počet ECTS kreditů:

1. P - Diplomní seminář II

5

5

IV. semestr:

Počet ECTS kreditů:

1. P - Diplomní seminář III.

8

8

Závěrečné státní zkoušky

0

Diplomová práce

0

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 2. roku studia:

13

Celkový počet pevných ECTS kreditů za všechny pov. kurzy:       

56


= to znamená, že v průběhu celého studia musí studující získat dalších 64 ECTS kreditů, tj. absolvovat k povinným ještě další povinně volitelné (PV) a volitelné (V) kurzy. PV kurzy jsou kurzy vypisované katedrou GS. Zbývající volitelné kurzy mohou být vybrány z libovolných kurzů ostatních magisterských programů FHS či kateder a programů jiných fakult UK.


Přesné názvy všech kurzů a rozvrh katedry naleznete v sekci ROZVRH a samozřejmě v IS systému na oficiálních webových stránkách FHS UK (v sekcích: registrační šablony, rozvrh a předměty).

Termíny povinných blokových soustředění pro kombinované studující GS - oba ročníky: viz Rozvrh.


Bakalářské práce a projekt Tutorial

Láká vás genderová bakalářka? Databázi obhájených diplomových prací s genderovou tématikou z celé ČR spravuje knihovna Gender Studies, o.p.s.

Máte zájem o tutorial v oblasti genderu a sexuality? Přidejte se k nám!


Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

(média, politika rovných příležitostí, EU, státní správa, gender a věda, gender mainstreaming)


doc. Věra Sokolová, Ph.D. 

(sexualita a politika identity, gender a vizualita, gay a lesbická studia, queer teorie, dějiny sexuality)


doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

(náboženství, postkoloniální studia, literární kritika, indologie, kulturní studia)


PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

(politická filosofie, feministické teorie, ženy a politika, gender a věda, aktivní občanství)


Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

(kulturní studie, komparativní literatura a literární kritika, narace a sexualita, postižení z fem. perspektivy)


Poslední změna: 25. listopad 2016 10:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám